Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Leerdoelen

16-3-2016

Het schoolleerplan bevat een aantal leerdoelen die door de school geformuleerd worden. Deze leerdoelen zijn gebaseerd op de 32 eindtermen uit het examenprogramma. De eindtermen op hun beurt beschrijven een bepaalde inhoud én het gedrag dat ten aanzien van deze inhoud van een kandidaat vereist wordt. Dit gedrag wordt door middel van een of meer handelingswerkwoorden in de eindtermbeschrijving gespecificeerd ("heeft inzicht in …", "kan planmatig … ontwikkelen", "begrijpt dat ...", enzovoorts). De eindtermen geven niet aan op welk denk- en handelingsniveau een kandidaat iets moet beheersen. Op deze website worden daarvoor wel handreikingen gegeven, maar die hebben geen voorschrijvend karakter.

 

Richtlijnen

  • De leerdoelen van een schoolleerplan omvatten ten minste alle eindtermen.

Beslispunten

  • Welke eindtermen krijgen relatief het minste / meeste gewicht in het schoolleerplan?

  • In hoeverre wijken niveau-indicaties in de beschrijving van leerdoelen van het schoolleerplan af van de handreikingen op deze website?

Aanbevelingen

  • De leerdoelen zijn in overeenstemming met de schoolspecifieke visie op onderwijs en het profiel van de school.