Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Leeractiviteiten

16-3-2016

Leeractiviteiten beogen verwerving van leerdoelen. Leerlingen verrichten deze activiteiten in de les, maar vaak ook daarbuiten. Bij informatietechnologie kunnen verschillende leeractiviteiten onderscheiden worden:

 • theorie bestuderen

 • instructies achter een computer opvolgen;

 • alleen of samen aan een opdracht werken.

Hoewel de leerlingen zelf leeractiviteiten moeten verrichten, kan de school hen daarbij ondersteuning bieden. Middelen daarvoor zijn onder andere theorielessen geven, computerpractica organiseren, opdrachten verstrekken, individuele en groepsgewijze begeleidingsgesprekken houden, reflectiemomenten houden, enzovoorts.

 

Richtlijnen

 • Bied leerlingen in voorkomende gevallen voldoende gelegenheid inzicht te verwerven ten aanzien van bepaalde leerinhouden.

Beslispunten

 • Welke leeractiviteiten moeten leerlingen verrichten bij het verwerven van bepaalde leerdoelen?

 • Welke vormen van ondersteuning biedt de school haar leerlingen hierbij?

Aanbevelingen

 • Het verdient aanbeveling opdrachten die verwerving van kennis, inzicht en/of vaardigheden tot doel hebben, te onderscheiden van projectopdrachten, die onderdeel zijn van het schoolexamen. Eerstgenoemde opdrachten zijn leeropdrachten en hebben een formatief karakter; leerlingen mogen leren van hun fouten. Projectopdrachten hebben daarentegen een summatief karakter; fouten van leerlingen worden meegewogen in de beoordeling.

 • Inzichtverwerving naar aanleiding van een leeropdracht is goed mogelijk door middel van een of meer reflectiebijeenkomsten onder leiding van de docent. De hamvraag daarbij is "Wat heb je van deze opdracht geleerd?"

 • Een aardige leeractiviteit is de simulatieopdracht. Daarbij spelen leerlingen op basis van nauwgezette instructies iets na als het verzenden van een e-mailbericht of de werking van een object georiĆ«nteerd programma.