Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Het PTA

16-3-2016

In de eerste plaats is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) een document dat bedoeld is om leerlingen, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud en de wijze van afname van het schoolexamen. Het PTA dient voor kandidaten zo leesbaar en helder mogelijk te zijn. In de tweede plaats is het PTA een verantwoording van de school aan de inspectie. Sommige scholen sturen de inspectie het PTA zoals dat onder kandidaten is verspreid; andere scholen sturen een uitgebreidere versie.

 

Volgens het Eindexamenbesluit voortgezet onderwijs bevat het PTA ten minste de volgende onderdelen:

 1. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst;

 2. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen;

 3. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen;

 4. de wijze van herkansing van het schoolexamen;

 5. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.

Hieraan kan een school desgewenst de volgende onderdelen toevoegen

 1. de toets- of opdrachtvorm (schriftelijk, mondeling, praktijkopdracht, praktische opdracht of handelingsopdracht);

 2. de tijdsduur van de toets.

Ook kan de school onder (b) vermelden op welke exameneenheden of eindtermen een toets betrekking heeft. Kijk voor relevante wetsteksten in het rechtermenu.

 

Hieronder staat een format voor een PTA dat gebaseerd is op de onderdelen (a) tot en met (f).

 

Naam vak/thema/project:

 

1. Tijdvak

2. Examen-eenheid

Eindterm

3. Inhoud

 

4. Toetsvorm

5. Weging

6. Herkansing

7. Toetsvorm

Herkansing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Berekening cijfer schoolexamen:

 

 

Voor wie meer hulp nodig heeft bij het ontwerp van zijn schoolleerplan in het algemeen en van een PTA in het bijzonder, kan gebruikmaken van checklists met richtlijnen, beslispunten en aanbevelingen, die in het rechtermenu staan. Elk van deze checklists heeft betrekking op een onderdeel van het schoolleerplan, zoals die in onderstaande figuur zijn weergegeven.

 

Spinnenweb.jpg 

Een richtlijn is een min of meer verplichtend voorschrift. Een beslispunt is een aspect ten aanzien waarvan een school een keuze moet maken en een aanbeveling bevat een of meer suggesties voor deze keuzen.