Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Planmatig werken

3-3-2016

In een aantal eindtermen is sprake van een planmatige werkwijze. Ook eindterm 6 "De kandidaat kan op systematische wijze werkzaamheden uitvoeren" veronderstelt beheersing van een dergelijke werkwijze. Planmatig werken wordt in het vakgebied van groot belang geacht en veelvuldig toegepast. In veel bedrijven en instellingen worden dergelijke werkwijzen vastgelegd in een procedurehandboek. De procedures in zo'n handboek zijn vaak gebaseerd op methoden en technieken voor projectmanagement, systeemontwikkeling, systeembeheer en systeemgebruik. Het is niet noodzakelijk leerlingen specifieke methoden en technieken te leren, het is evenmin verboden. Een aantal uitgangspunten voor planmatig werken wordt echter wel aanbevolen zowel in het geval dat planmatige aanpak in de eindterm vermeld wordt, wanneer dat niet zo is. Deze uitgangspunten luiden als volgt.

 • Eerst denken, dan doen
  Een valkuil bij de ontwikkeling en het gebruik van ICT-producten is te snel in oplossingen te denken zonder het onderliggende probleem te analyseren. In sommige situaties is dat verdedigbaar bijvoorbeeld als er in korte tijd een storing verholpen moet worden –, maar in het algemeen verdient het aanbeveling de tijd te nemen om een probleem te analyseren en pas daarna een oplossing te bedenken.
 • Stapsgewijs werken
   ICT-vraagstukken zijn in de praktijk vaak complex van aard. Om niet bedolven te worden onder de complexiteit van een vraagstuk, wordt er vaak een stappenplan gehanteerd om tot een gerealiseerde, geteste en geaccepteerde oplossing van het vraagstuk te komen. Welke stappen er in welke volgorde doorlopen (moeten) worden, wordt door de situatie bepaald.
 • Verdeel en heers
  Een andere manier om de complexiteit van een ICT-vraagstuk te beheersen is ze op te delen in kleinere vraagstukken, die stuk voor stuk worden opgelost. De hoofdoplossing wordt vervolgens samengesteld uit de deeloplossingen.
 • Versiebewaking
  Als een ICT-product door meer dan één persoon ontwikkeld wordt, kunnen er problemen ontstaan door het werken met verschillende ontwikkelversies van het middel. Deze problemen worden in de praktijk opgelost door strikt versiebeheer. Hieronder vallen versienummering, het vaststellen welke versie de versie is, die door iedere ontwikkelaar gebruikt wordt, enzovoorts.
 • Documenteren
  Planmatig werken houdt ook in dat gedocumenteerd wordt wat er gedaan is, hoe een ICT-product werkt en hoe hij in elkaar steekt. Een goede documentatie vergroot de gebruiksvriendelijkheid en onderhoudbaarheid van het ICT-product. Bovendien kan procesdocumentatie leiden tot een betere procesgang.

Hoe in voorkomende gevallen planmatig werken verder geïnterpreteerd kan worden, wordt onder de betreffende eindtermen toegelicht. Dat betreft bijvoorbeeld de uitwerking van stapsgewijs werken in een concreet stappenplan.