Sector
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Inzicht en toepassen

3-3-2016

Een aanzienlijk deel van de eindtermen is van de vorm "De kandidaat heeft inzicht in … en kan dit inzicht toepassen om …" Het is de bedoeling om in de schoolexamentoetsen beide onderdelen van een dergelijke eindterm te toetsen. Met een formulering in deze vorm wordt bedoeld dat een leerling een begrip, concept of werkwijze moet kennen, kan duiden, met elkaar in verband kan brengen, weet in welke omstandigheden hij het begrip, concept of werkwijze moet gebruiken en er blijk van geeft dat hij dat laatste daadwerkelijk kan.

Voorbeeld 1

Eindterm 21 luidt: "De kandidaat heeft inzicht in de rol van informatietechnologie bij maatschappelijke ontwikkelingen." Dit beoogde inzicht uit zich bijvoorbeeld als volgt:

 • een leerling kan enkele voorbeelden noemen van maatschappelijke ontwikkelingen die ontstaan zijn als gevolg van de opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ICT);
 • hij kan vervolgens aangeven hoe ICT deze voorbeeldontwikkelingen gestimuleerd heeft;
 • en ten slotte kan hij een mening formuleren over de wenselijkheid van deze ontwikkeling.

Voorbeeld 2

Eindterm 32 luidt: "De kandidaat heeft inzicht in enkele eenvoudige programmeertechnieken en kan dit inzicht toepassen bij de ontwikkeling van een eenvoudig computerprogramma." Het beoogde inzicht kan als volgt tot uitdrukking gebracht worden:

 • een leerling kent enkele standaardtaalelementen van een programmeertaal;
 • hij weet in welke gevallen hij welke taalelementen kan inzetten bij de ontwikkeling van een computerprogramma;
 • en ten slotte weet hoe hij de betreffende taalelementen in een computerprogramma kan verwerken.

Het tweede deel van deze eindterm kan getoetst worden door kandidaten op te dragen een eenvoudig computerprogramma te schrijven.

 

Contactpersoon