Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Informatica
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Voorbeeldspecificaties Domein C

2-8-2018
​​​​​​​​​C1: Doelstellingen
De kandidaat kan: C2: Identificeren
De kandidaat kan:
 • bij een gegeven doelstelling en in een gegeven context beargumenteren welke informatie noodzakelijk is om de doelstelling te realiseren.
  • Informatiemodellering is in dit domein niet noodzakelijk.
 • bij informatie bepalen welke gegevens noodzakelijk zijn om deze informatie te produceren.
  • Gegevensmodellering is in dit domein niet noodzakelijk.
 • beoordelen of uit een verzameling gegevens bepaalde informatie betrokken kan worden.
 • identificeren welke gegevens in een bepaalde context geregistreerd kúnnen worden en in welke informatie daarmee geproduceerd kan worden.
  • Bijvoorbeeld in de context van mediagedrag, persoonlijke gezondheid, economische activiteit en apparaten in huis ('the internet of things').
C3: Representeren
De kandidaat kan:
 • voor een verzameling (geïdentificeerde) gegevens die in een programma verwerkt moeten worden, een geschikte datastructuur kiezen op grond van overwegingen van elegantie, efficiëntie en implementeerbaarheid.
C4: Standaardrepresentaties
​ De kandidaat kan:
 • de functie beschrijven van standaardrepresentaties van verschillende typen gegevens, zoals bijvoorbeeld getallen, kleuren, geluidsfragementen en (bewegende) beelden
  • Kennis van representaties van letters, cijfers en andere symbolen als zodanig is niet noodzakelijk.
 • in voorkomende gevallen een onderbouwde keuze doen voor een standaardrepresentatie voor numerieke gegevens en media en in de onderbouwing het doel van gegevensrepresentatie en –verwerking meenemen.
 • getallen en getalbewerkingen in ten minste twee verschillende representaties, zoals bijvoorbeeld decimaal, binair en hexadecimaal, uitwerken en aan elkaar verbinden.
 • van een type gegevens ten minste twee verschillende representaties, zoals bijvoorbeeld de pixelrepresentatie of de vectorrepresentatie, tegen elkaar afwegen.
 • de rol van compressie bij het digitaal opslaan van grote hoeveelheden gegevens uitleggen.
  • Mogelijke uitbreiding: de werking van één of meer standaard compressietechnieken beschrijven.
C5: Gestructureerde data
​De kandidaat kan:
 • zoekvragen formuleren om uit een verzameling gestructureerde data de relevante gegevens te halen om daarmee informatie te produceren.
  • Het gehanteerde databasemodel hoeft niet relationeel te zijn, maar als dat wel het geval is dan:
   • hoeft de gehanteerde zoektaal niet SQL te zijn.
   • is het aantal tabellen in de gegevensverzameling is bij voorkeur groter dan 1.
  • Als een ander databasemodel gebruikt wordt, dan:
   • hoeft evenmin gebruik gemaakt te worden van een geassocieerde zoektaal.
   • ​werkt de kandidaat bij voorkeur met gegevensverzamelingen die, zou ze worden omgezet naar een relationele database, uit meer dan één tabel bestaat.