Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Informatica
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Keuzedomein M: Physical computing

15-1-2019

​Eindtermen:

Sensoren en actuatoren
De kandidaat kan sensoren en actuatoren waarmee een computersysteem de fysieke
omgeving kan waarnemen en aansturen herkennen en functioneel beschrijven.

Ontwikkeling Physical computing componenten
De kandidaat kan fysieke systemen en processen modelleren met het oog op real time besturingsaspecten en kan met behulp van deze modellen, sensoren en actuatoren een computersysteem ontwikkelen om fysieke systemen en processen te bewaken en besturen.

​Planning

Voor dit keuzedomein is vlak voor de zomer van 2018 een ontwikkelteam gestart vanuit het Bètasteunpunt Zuid-Holland/TU Delft om een module en lesmateriaal te ontwikkelen. De module wordt naar verwachting in het vroege kort voor de kerstvakantie 2018 gepubliceerd. Kijk hier voor het overzicht van de invoering van de keuzedomeinen.

Beschrijving van de module

Physical computing gaat over computersystemen die met de omgeving interacteren met behulp van sensoren en actuatoren. In deze module leren leerlingen hoe ze op gestructureerde wijze zo'n systeem kunnen ontwerpen en implementeren. Ze leren welke rol dit soort systemen hebben in de wereld om hen heen en de mogelijkheden en beperkingen ervan. De leerlingen gaan ook zelf een systeem bouwen.

De hoofdlijn van het materiaal is:

  • Inleiding, waarbij aandacht is voor toepassingen van Physical computing in de maatschappij.
  • 4 cycli waarbij steeds 1 context, 1 type sensor en 1 eindopdracht centraal staat. Hierbij is veel aandacht voor het ontwerpen van een systeem met behulp van toestandsdiagrammen, de karakteristieken van de sensoren en het implementeren van een systeem.
  • Een afsluitende opdracht

Het materiaal is uitgewerkt voor Micro:bit, Arduino en Lego Mindstorms.

Status materiaal

Kijk hier voor de status van het materiaal.

Contactpersoon