Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Informatica
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Voorbeeldspecificaties Domein F

3-8-2018

​​​​​​​​​F1: Usability
De kandidaat kan:

 • de heuristieken in ten minste één stelsel van heuristieken voor interfaceontwerp, zoals bijvoorbeeld de heuristieken van Nielsen, gebruiken.
  • deze heuristieken gebruiken om de gebruikersinterface van een gegeven digitaal artefact te evalueren.
  • deze heuristieken, of andere principes van goed ontwerp, toepassen bij ontwerp en ontwikkeling van de gebruikersinterface van digitale artefacten. 

F2: Maatschappelijke aspecten
De kandidaat kan:

 • de invloed van digitale artefacten op sociale interactie herkennen en bespreken.
  • Bijvoorbeeld aan de hand van de begrippen market pull en technology push.
  • Invloeden op een aantal domeinen bekijken, bijvoorbeeld economie, politiek en meningsvorming, menselijke relaties.
 • de invloed van digitale artefacten op de persoonlijke levenssfeer herkennen
  • Invloeden op een aantal domeinen bekijken, bijvoorbeeld persoonlijke gezondheid en menselijke relaties.
 • deze invloeden in historisch perspectief plaatsen.
  • Een gegeven verschijnsel relateren aan ontwikkelingen uit het verleden.
 • Mogelijke uitbreiding: een beredeneerde inschatting maken van de mogelijke gevolgen van een recente of toekomstige ontwikkeling voor sociale interactie en/of de persoonlijke levenssfeer.

 F3: Privacy
De kandidaat kan:

 • redeneren over de gevolgen van de veranderende mogelijkheden van digitale artefacten op de persoonlijke vrijheid.
  • de wederzijdse beïnvloeding van technische, juridische en sociale factoren in het privacyvraagstuk benoemen
  • Mogelijke uitbreiding: privacyaspecten van het eigen handelen evalueren en gemaakte keuzes onderbouwen.

F4: Security
De kandidaat kan:

 • enkele securitybedreigingen benoemen en gegeven bedreigingen in verband brengen met de drie beveiligingsaspecten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid
 • enkele socio-technische maatregelen benoemen. 
  • voor- en nadelen van gegeven technische en socio-technische maatregelen ten opzichte van elkaar benoemen.
  • Uitvoering van risicoanalyses maakt deel uit van keuzedomein N: Security​.
  • Technische maatregelen komen aan bod in domein E: Architectuur.