Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Informatica
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Voorbeeldspecificaties Domein A

3-8-2018
​​​​​​​​A1: Ontwerpen en ontwikkelen
De kandidaat kan:
 • in een context mogelijkheden zien voor het inzetten van digitale artefacten;
 • deze mogelijkheden vertalen tot een doelstelling voor ontwerp en ontwikkeling, daarbij technische factoren, omgevingsfactoren en menselijke factoren betrekken;
  • In havo kan de doelstelling van het digitale artefact gegeven zijn.
 • wensen en eisen specificeren en deze op haalbaarheid toetsen;
 • een digitaal artefact ontwerpen;
  • Een ontwerpmethodiek wordt niet gesuggereerd.
 • bij het ontwerp van een digitaal artefact keuzes afwegen via onderzoeken en experimenteren;
 • een digitaal artefact implementeren;
  • Implementatie hoeft niet van scratch plaats te vinden; samenstelling van bestaande componenten tot een digitaal artefact wordt eveneens tot deze eindterm gerekend.
 • de kwaliteit van digitale artefacten evalueren;
  • Het gestructureerd testen van een digitaal artefact aan de hand van een testplan wordt hier niet bedoeld.
en deze vaardigheden in samenhang inzetten voor het ontwikkelen van digitale artefacten.

 
​A2: Informatica hanteren als perspectief
De kandidaat kan in contexten:
 • verschijnselen duiden, uitleggen en verklaren in termen van informatica;
 • informaticaconcepten herkennen en met elkaar in verband brengen;
 • mogelijkheden en beperkingen van digitale artefacten inschatten en beredeneren in vaktermen.
A3: Samenwerken en interdisciplinariteit
De kandidaat kan:
 • bij het ontwerpen en ontwikkelen van digitale artefacten op een gestructureerde wijze samenwerken in een team;
  • Hij kan één zo'n gestructureerde werkwijze hanteren. Meer werkwijzen zijn niet noodzakelijk.
  • Hij kan samenwerken met teamleden die zich een specialisme eigen gemaakt hebben. In de schoolsituatie kunnen dat teamleden zijn die een verdiepend keuzethema gevolgd hebben.
 • samenwerken met mensen afkomstig uit een toepassingsgebied.
A4: Ethisch handelen
De kandidaat kan:
 • beschrijven welke ethische normen en waarden een rol spelen bij het gebruik en de ontwikkeling van digitale artefacten;
 • het eigen handelen expliciet vergelijken met ethische richtlijnen;
 • (vwo:) het eigen handelen kritisch analyseren en relateren aan ethische dilemma's.
A5: Informatica-instrumentarium hanteren
De kandidaat kan:
 • voor de informatica relevante gereedschappen hanteren, waar nodig met aandacht voor risico's en veiligheid. Daarbij gaat het om (computer)apparatuur, besturingssystemen, applicaties, vaktaal, vakconventies en formalismen.
  • Gedetailleerde kennis van (gebruik en beheer van) computerapparatuur en besturingssystemen wordt niet voorgesteld. Het gaat er om dit informatica-instrumentarium te kunnen gebruiken bij uitvoering van opdrachten die deel uit maken van een schoolleerplan.
  • Van welk niveau formalismen gehanteerd moeten worden, hangt af van welke keuzedomeinen een kandidaat kiest. Een generiek niveau voor het gebruik van formalismen wordt niet voorgesteld.
A6: Werken in contexten
De kandidaat kan:
 • vaardigheden en concepten gebruiken in contexten.
  • Contexten kunnen afkomstig zijn uit beroepen en uit de samenleving.
  • Voor vwo-kandidaten zijn contexten uit wetenschap eveneens geschikt.