Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Toetsmatrijzen

13-7-2015

Bij het formuleren van leer- en toetsdoelen kunt u gebruikmaken van onderstaande matrix, behorend bij de taxonomie van Bloom. De verticale kolom geeft de kennisdimensies weer, de horizontale kolom de denkprocessen.   

 • Een vraag als 'noem twee kenmerken van …' is een vraag die betrekking heeft op het zich herinneren van feitelijke kennis. Deze vraag heeft dan betrekking op het toetsdoel: de leerling kan kenmerken noemen van …
 • Een opdracht als 'analyseer deze spotprent' heeft  betrekking op analyseren met behulp van procedurele kennis (kennis over het systematisch analyseren van spotprenten).

Het  formuleren van leerdoelen en het maken van toetsvragen met behulp van de taxonomie van Bloom geeft geen informatie over de moeilijkheidsgraad van een opdracht. Er zijn bijvoorbeeld moeilijke en makkelijke begripsvragen of evaluatievragen. De moeilijkheidsgraad van opdrachten wordt bepaald door verschillende factoren (zie Wat maakt een opdracht moeilijk?). 

 Taxonomie van Bloom
 HerinnerenBegrijpenToepassenAnalyserenEvaluerenCreëren
Metacognitieve kennis      
Procedurele kennis      
Conceptuele kennis      
Feitenkennis      

                                                                             

U kunt een toetsmatrijs ook gebruiken om een blauwdruk van de toets te maken. U legt er dan de volgende aspecten in vast:                      

 • de leerdoelen (toetstermen);                                                                                                    
 • de verdeling van de vragen over de toetstermen;                                                           
 • de verdeling van de vragen volgens een taxonomie;                                                                      
 • de verdeling van de vragen over de historische vaardigheden.              
Taxonomie van Bloom
ToetstermAantal vragenHerinnerenBegrijpenToepassenAnalyserenEvaluerenCreëren
        
        
        
        

 

  Vaardigheden
ToetstermAantal vragenVragen stellenOmgaan met bronnenContex-tualiserenContinuïteit en discontinuïteitOorzaak en gevolgStandplaats-gebondenheid
        
        
        
        
        
        
Totaal       

                                              

InhoudHerinnerenBegrijpenToepassenAnalyserenEvaluerenCreëren
1Toetsen van feiten kennis     
5 punten5 punten     
5%100%
2Toetsen van feitenkennisBeschrijf de ...  Geef een verklaring voor ... 
  Leg uit dat ...    
25 punten5 punten10 punten  10 punten 
25%20%40%40%
3Toetsen van feitenkennisBeschrijf de ... Welke overeenkomsten en verschillen zie je ...  
25 punten5 punten10 punten  10 punten 
25%20%40%40%
4Toetsen van feitenkennis In welk van bovenstaande voorbeelden is sprake van ...   
20 punten5 punten 15 punten   
20%25%75%
5Toetsen van feitenkennis  In hoeverre ...Welke van de twee spotprenten ... 
25 punten5 punten  10 punten10 punten 
25%20%40%40%

               

Contactpersoon