Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Wat moet, wat mag, wat kan?

10-7-2015

Het schoolexamen voor een bepaalde leerweg heeft voor de algemeen vormende vakken in ieder geval betrekking op exameneenheid K3 (Leervaardigheden):
De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

  • de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
  • het vermogen om met voor geschiedenis en staatsinrichting geëigende vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.

Daarnaast heeft het schoolexamen betrekking op:

  • ten minste die exameneenheden die deel uitmaken van het examenprogramma van deze leerweg voor zover zij niet deel uitmaken van het centraal examen voor die leerweg;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest een of meer exameneenheden waarop het centraal examen betrekking heeft;
  • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen die relevant zijn voor het betreffende vak of examenprogramma, die per kandidaat kunnen verschillen.

De vormvoorschriften zijn verdwenen en ook zijn er geen eisen met betrekking tot de weging van de verschillende toetsen.

Inhoud, vorm en tijdstip van de toetsing zijn, binnen de kaders van de school, aan de sectie. Schoolkaders kunnen beperkingen opleggen aan de keuzevrijheid. Een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen de toetsweken af te schaffen in verband met het totaal aantal te geven lessen. Of de school staat niet toe om in een schooljaar zowel schoolexamentoetsen als andere toetsen af te nemen. Ook zijn er scholen die overwegen alleen in het examenjaar schoolexamentoetsen af te nemen. Deze laatste optie maakt een PTA voor het vak geschiedenis wel erg lastig, want in het derde leerjaar worden meestal de verplichte onderdelen van het schoolexamen getoetst, terwijl in het vierde leerjaar de nadruk ligt op de onderwerpen van het centraal examen.

De sectie kan zelf bepalen of de leerlingen een praktische opdracht moeten maken en wat het onderwerp daarvan is.

De weging van de diverse schoolexamens is niet meer vastgelegd en wordt overgelaten aan de sectie. De sectie kan ervoor kiezen onderdelen te examineren die niet voor alle leerlingen hetzelfde zijn. Het is ook de sectie die bepaalt of de stof van het centraal examen ook wordt getoetst in het schoolexamen.

Een andere keuze die de sectie of de school moet maken, is in welk leerjaar of in welke leerjaren er schoolexamentoetsen worden afgenomen.