Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Verschillen oude en nieuwe programma

10-7-2015

Verschillen tussen het oude en het nieuwe examenprogramma

Al vanaf 2008 worden elk jaar twee exameneenheden centraal geëxamineerd: Staatsinrichting van Nederland en Historisch Overzicht vanaf 1900. Na hiermee jarenlang ervaring te hebben opgedaan is de wens ontstaan om het examenprogramma en de daarbijbehorende syllabus te wijzigen.

De wijzigingen in het examenprogramma, die van kracht zijn vanaf het schooljaar 2016-2017, zijn beperkt van aard. Maar de syllabus is met name waar het de structuur betreft, ingrijpender gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de inrichting van het schoolexamen.

Veranderingen in het examenprogramma

De wijzigingen in het examenprogramma hebben zowel betrekking op het onderdeel Staatsinrichting als op het onderdeel Historisch Overzicht vanaf 1900.

Staatsinrichting

Aan het onderdeel staatsinrichting wordt toegevoegd dat de leerlingen kennis moeten hebben van de context waarin staatkundige ontwikkelingen van 1848-1914 hebben plaatsgevonden.

De nieuwe tekst van het examenprogramma luidt op dit punt:

De kandidaat kan herkennen en beschrijven (voor bb-leerlingen benoemen) hoe de Nederlandse rechtsstaat/staatsinrichting zich vanaf 1848 tot nu ontwikkeld heeft en deze ontwikkelingen in verband brengen met belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Nederlandse geschiedenis vanaf 1848.

Er is voor gekozen om af te zien van het onderdeel rechtsspraak (afgezien van dit begrip als onderdeel van de trias politica), omdat het minder goed past in het Historisch Overzicht en de wordingsgeschiedenis van de Nederlandse staatsinrichting.

De grondrechten worden op een aantal plaatsen genoemd: de eerste keer zonder context, de tweede keer (klassieke grondrechten) in de context van 1848 met een korte toelichting en de derde keer (sociale grondrechten) in de context van de grondwetswijziging van 1983, weer met een korte toelichting.

Historisch Overzicht vanaf 1900

Het verrijkingsonderdeel De brandhaard Israël/Palestina 1945-1975 is komen te vervallen als onderdeel van het centraal examen en heeft een plaats gekregen in het programma voor het schoolexamen. Ook een deel van het verrijkingsonderdeel Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie (1942-1949) is komen te vervallen.

De nieuwe tekst van het onderdeel GS/V/9 luidt op dit punt:

Twee thema's bij het Historisch Overzicht vanaf 1900.
De kandidaat kan de volgende thema's herkennen, beschrijven, verklaren en plaatsen in het kader van het Historisch Overzicht vanaf 1900:

Het ontstaan en de gevolgen van

  • het communisme in de Sovjetunie (1917-1941);
  • Indonesië als voorbeeld van dekolonisatie (1942-1949).