Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Schoolexamen

9-7-2015

Voor het schoolexamen moet een keuze gemaakt worden uit twee (bb), respectievelijk drie (kb en gtl) thema's, te kiezen uit:

 • De koloniale relatie Indonesië - Nederland (GS/K/4);
 • De industriële samenleving in Nederland (GS/K/6);
 • Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland (GS/K/7);
 • Cultureel-mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945 (GS/K/8);
 • De Koude Oorlog (GS/K/9);
 • Aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld (GS/K/11).

N.B.
Het laatste thema is een nieuw onderwerp in het schoolexamen. Onder de naam De brandhaard Israël/Palestina 1945-1975 was dit tot 2018 een van de verrijkingsdelen voor vmbo-gl/tl. Vanaf het schooljaar 2016-2017 is aan de keuzeonderwerpen voor het schoolexamen toegevoegd:
GS/K/11: De kandidaat kan aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld herkennen en beschrijven (voor gl/tl volgt aanvullend: en verklaren).
Dit geeft een docent de mogelijkheid om het onderwerp in een breder perspectief te plaatsen.
Dit onderwerp kan gekozen worden voor zowel leerlingen van vmbo-gtl als voor leerlingen van vmbo-bb en vmbo-kb.  

Het schoolexamen kan verder bestaan uit: 

 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het centraal examen betrekking heeft;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen
 • één of meer van de exameneenheden V1 t/m V6 (alleen gl/tl):
  • Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949 (GS/V/1);
  • Nederland en Europa (GS/V/2);
  • De verhouding mens - milieu (GS/V/31);
  • Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland (GS/V/4);
  • Verzuiling en ontzuiling in Nederland (GS/V/5);
  • Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog (GS/V/6);
  • Verwerven en verwerken en verstrekken van informatie (GS/V/7);
  • Vaardigheden in samenhang (GS/V/8).
  bbkbgl/tl
GS/K/1Oriëntatie op leren en werken   
                        1. De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van geschiedenis en staatsinrichting in de maatschappij.xxx
GS/K/2Basisvaardigheden   
                        2. De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.xxx
GS/K/3Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichtingCECECE
                        3. 

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

-          de ontwikkeling van het eigen leervermogen;
-          het vermogen om met voor geschiedenis en staatsinrichting geëigende vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.

xxx
GS/K/4De koloniale relatie Indonesië-Nederland   
                        4. De kandidaat kan herkennen en benoemen op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië.x  
                        5. De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/onafhankelijkheid van Indonesië. xx
GS/K/6De industriële samenleving in Nederland   
                        6. De kandidaat kan herkennen en benoemen hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.x  
                        7. De kandidaat kan herkennen en beschrijven hoe het proces van industrialisatie de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd heeft vanaf de tweede helft van de 19e eeuw. xx
GS/K/7Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland   
                        8. De kandidaat kan herkennen en benoemen welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat.x  
                        9. De kandidaat kan herkennen en beschrijven welke ontwikkelingen zich op het terrein van de sociale zekerheid vanaf de tweede helft van de 19e eeuw hebben voorgedaan die geleid hebben tot de huidige, herziene verzorgingsstaat. xx
GS/K/8Cultureel-mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945   
                     10. De kandidaat kan herkennen en benoemen welke cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen zich na de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan en welke gevolgen deze ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse samenleving.x  
                     11. De kandidaat kan herkennen en beschrijven welke cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen zich na de Tweede Wereldoorlog hebben voorgedaan en verklaren welke gevolgen deze ontwikkelingen gehad hebben voor de Nederlandse samenleving. xx
GS/K/9De Koude Oorlog 
                     12. De kandidaat kan het ontstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog herkennen, en benoemen welke oorzaken en gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in het algemeen en voor Europa in het bijzonder heeft gehad.x
                     13. De kandidaat kan het ontstaan, verloop en einde van de Koude Oorlog herkennen en beschrijven, en aangeven welke oorzaken en gevolgen deze periode voor de wereldpolitiek in het algemeen en voor Europa in het bijzonder heeft gehad. ​xx
GS/K/11Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld 
                     14. De kandidaat kan aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld herkennen en beschrijven.x
                     15. De kandidaat kan aspecten van het conflict tussen Israël en de Arabische wereld herkennen, beschrijven en verklaren. ​x​x

 

Voor gtl-leerlingen kan ook een keuze gemaakt worden voor een of meer van de verrijkingsonderdelen GS/V/1 t/m GS/V/6). Dit is echter niet verplicht.

  bbkbgl/tl
GS/V/1GS/V/1 Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949   
                       16. De kandidaat kan herkennen en beschrijven hoe het proces van dekolonisatie en de weg naar onafhankelijkheid van Indonesië tussen 1945 en 1949 verliep en daarbij ingaan op de moeizame relatie tussen Nederland en Indonesië na de onafhankelijkheid van Indonesië.  x
GS/V/2Nederland en Europa   
                       17. De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de Europese samenwerking zich na 1945 ontwikkeld heeft en welke invloed de Europese Unie heeft op (de identiteit van) de Nederlandse samenleving.  x
GS/V/3 De verhouding mens - milieu   
                       18. De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke manier de mens in heden en verleden het milieu heeft beïnvloed en welke oplossingen er bedacht zijn en worden voor ontstane milieuproblemen.  x
GS/V/4 Ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland   
                       19. De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de gezondheidszorg zich in Nederland vanaf de 19e eeuw ontwikkeld heeft en ingaan op moreel-ethische gevolgen daarvan.  x
GS/V/5Verzuiling en ontzuiling in Nederland   
                       20. De kandidaat kan herkennen en beschrijven welke zuilen er in Nederland na de Tweede Wereldoorlog waren, welke gevolgen de verzuiling voor de Nederlandse samenleving had en verklaren op welke wijze het proces van ontzuiling de samenleving heeft veranderd.  x
GS/V/6Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog   
                       21. De kandidaat kan herkennen en beschrijven hoe de Verenigde Staten de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog hebben beïnvloed en ingaan op verschillen in opvatting tussen Nederlandse politieke stromingen over de rol van de Verenigde Staten in de internationale politiek.  x
GS/V/7Verwerven en verwerken en verstrekken van informatie   
                       22. De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven, verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.  x
GS/V/8 Vaardigheden in samenhang  CE
                       23. De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.  x