Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Frans
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Spreiding van toetsing

20-10-2017

Soms kan het nodig zijn SE-toetsen over meerdere leerjaren te spreiden. Het eindexamen behoort evenwel zo veel mogelijk de taalbeheersing van de leerling te meten. Dit pleit voor toetsing aan het eind van het vmbo. Als ook SE-toetsen in het voorexamenjaar worden afgenomen, kunnen de resultaten van die toetsen voor een klein percentage meetellen. Dit geldt niet voor de volgende exameneenheden:

  • MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken;
  • MVT/K/2 Basisvaardigheden;
  • MVT/K/3 Leervaardigheden;
  • MVT/V/3 Kennis van land en samenleving;
  • MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie.

Deze exameneenheden kunnen eventueel ook in het voorexamenjaar worden afgesloten.

Toetsmeerjarenplan

Het is te overwegen voor Frans voor de bovenbouw een toetsmeerjarenplan op te stellen. Dit is een chronologisch overzicht van alle toetsen die in de bovenbouw gegeven worden, ook van de SE-toetsen. Dit biedt de mogelijkheid om tot een afgewogen mix van toetsvormen te komen die alle vaardigheden dekt. Bovendien kunnen die toetsen oplopen in moeilijkheidsgraad in termen van het ERK. Een dergelijk overzicht maakt ook inzichtelijk met welke toetsvormen leerlingen al bekend zijn voordat zij aan het schoolexamen beginnen. Een toetsmeerjarenplan voor alle vakken geeft de school een overzicht per periode wat dit voor een leerling betekent.

Een  blauwdruk voor het maken van een meerjarenplan staat onder downloads.

Voor meer informatie over het opstellen van een meerjarenplan, zie: Toetsen en beoordelen met het ERK (hoofdstuk 4)