Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Frans
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Het PTA

20-10-2017

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019-2020

Het eindexamen Frans bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Met deze examens wordt vastgesteld of alle doelen van het vak behaald zijn. Het diplomacijfer voor Frans wordt bepaald door het schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE). Beide tellen voor 50% mee.

Het PTA jaarlijks vaststellen

Voor het schoolexamen Frans stelt de school jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast voor een cohort leerlingen (leerjaar 3 en 4). Daarin staat alle belangrijke informatie over de toetsen die voor het betreffende vak als onderdeel van het SE worden afgenomen. Het examenreglement en het PTA worden vóór 1 oktober verstrekt aan de examenkandidaten en de inspectie. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de examens en maakt hierbij gebruik van het Toezichtkader.

Een goed doordacht PTA

De suggesties en adviezen op deze website hebben geen voorschrijvend karakter. Een school heeft veel vrijheid waar het de inrichting van het schoolexamen betreft. Van de school wordt evenwel wel verwacht dat zij de keuzes van de vaksectie Frans kan verantwoorden. In deze sectie leest u hoe u tot een goed doordacht PTA voor Frans kunt komen.

Betrouwbaar en valide toetsen

De docenten van de vaksectie zijn op uitvoerend niveau verantwoordelijk voor het schoolexamen. Zij zorgen ervoor dat de toetsen overeenkomen met het PTA en dat de toetsen betrouwbaar en
valide zijn.Toetsen zijn betrouwbaar als een leerling bij hertoetsing dezelfde scores zou halen. Van valide toetsen is sprake als de toetsen meten wat ze zeggen te meten.