Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Frans
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Het examenprogramma Frans

20-10-2017

Het examenprogramma Frans bestaat uit:

 • een preambule van zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden,
 • zeven exameneenheden die voor alle leerwegen gelden,
 • vier exameneenheden uitsluitend voor de gemengde en theoretische leerweg.

Het beschrijft wát geleerd moet worden en niet hoe geleerd moet worden.

Voor de exameneenheden Frans die centraal getoetst worden, wordt jaarlijks een syllabus opgesteld. De syllabus beschrijft van elke exameneenheid welke concretere inhouden tot de eindterm gerekend worden. De syllabus is te downloaden van de website van het CvTE: www.examenblad.nl.
Vanaf schooljaar 2015-2016 bestaat er geen digitaal centraal eindexamen meer voor Frans. Er is alleen nog een papieren examen.

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. Een school mag zelf:

 • vorm en inhoud geven aan het schoolexamen, zolang ze zich maar op de globale eindtermen richt;
 • kiezen of ze gebruikmaakt van de beschikbare handreikingen;
 • accenten leggen en kiezen voor meer of minder integratie van vakken;
 • kiezen voor een regionale inkleuring van het schoolexamen, bijvoorbeeld in overleg met het mbo of bedrijven en instellingen in de regio.

De globaal geformuleerde eindtermen bevatten geen indicatie van het beheersingsniveau dat leerlingen zouden kunnen bereiken. In deze handreiking zijn de eindtermen nader uitgewerkt in de ERK-niveaus die bij elke leerweg haalbaar worden geacht. ​