Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Frans
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Afstemming met andere vakken

20-10-2017

Afstemming met andere talen

Afstemming en uitwisseling met collega's van andere talen is aan te bevelen. Hoe meer secties op één lijn zitten, hoe duidelijker doelen en procedures voor de leerlingen worden.

Maak gebruik van de expertise van de talencollega's middels uitwisselingen van ervaringen en materialen, door lesobservaties en intervisie. Dit geldt voor zowel de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal, taalopdrachten en toetsen, als de afstemming van beoordelingscriteria.

Sectorwerkstuk

Het sectorwerkstuk is onderdeel van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg. Het onderwerp of thema van het sectorwerkstuk moet vakoverstijgend zijn en betrekking hebben op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt. Het sectorwerkstuk is het resultaat van een afsluitende, zelfstandig door de leerlingen uitgevoerde opdracht.

Vakoverstijgende projecten

​Een school kan met alle vakken vakoverstijgende projecten opzetten en daaraan opdrachten verbinden. Uiteraard binnen het programma van de school en aansluitend bij de visie en cultuur van de school. Opdrachten in afstemming met andere vakken worden dan meegenomen als onderdeel van het PTA. Let wel, het eindcijfer van het schoolexamen wordt per vak toegekend.

Mogelijke thema's met andere vakken

Voor zowel het sectorwerkstuk als voor vakoverstijgende projecten kan een school in alle leerwegen thema’s en onderwerpen aanbieden waarbij Frans gecombineerd wordt met een ander schoolvak. Hieronder volgen enkele voorbeelden die zich lenen voor opdrachten en passen bij de exameneenheden MVT/V/3 en 4. De lijst is niet uitputtend; ze dient slechts ter inspiratie.

Economie

 • Marketingstrategie van een Frans of Canadees bedrijf.
 • Economische ontwikkeling in een Franstalig land.
 • Werkeloosheid vergelijken tussen Nederland en Frankrijk.

Groen

 • De jacht in Nederland vergeleken met die in Frankrijk.
 • Het Nederlandse landschap vergeleken met het landschap van Canada.
 • Bosexploitatie in Frankrijk en Canada.

Techniek

 • Onderzoek naar genetische manipulatie in Frankrijk.
 • Onderzoek naar groene stroom in Frankrijk.

Zorg & Welzijn

 • Onderzoek naar de hulpverlening rond dakloosheid in Frankrijk vergeleken met Nederland.
 • Onderzoek naar de specifieke problemen van een etnische minderheid in Parijs.
Contactpersoon