Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Economie
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Financieel en administratief beheer

3-8-2017

Financieel en administratief beheer

 

Waar stopt de profielmodule Administratie en waar gaat het verdiepende keuzevak Financieel en administratief beheer verder?

Bij de profielmodule Administratie gaat het om kennis van administratieve processen zonder het beheersen van de 'boekingsregels'. Waar leerlingen affiniteit hebben getoond bij de profielmodule Administratie, kunnen zij zich verder verdiepen in het keuzevak Financieel en administratief beheer, waar nu wel de 'boekingsregels' worden toegepast.

 

U vindt hier een voorbeeld specificatie van de taak en deeltaken:

 

Taak:

 • financieel- en administratief beheer van (handels)ondernemingen ondersteunen

 • de sub-administratie van een (handels)onderneming ondersteunen 

Deeltaak:

 • financieel- en administratief beheer van (handels)ondernemingen ondersteunen

 • de kandidaat kan boekingsstukken coderen met behulp van boekingsregels; een boekingsgang uitvoeren; saldibalans, resultatenrekening en eindbalans lezen

 • met behulp van een rekeningschema van een handelsonderneming in de vorm van een eenmanszaak een volledige boekingsgang samenstellen

  • het begrip boekhoudkundige cyclus omschrijven

  • boekingsstukken coderen met betrekking tot de volgende financiële feiten:

   • aankopen duurzame productiemiddelen

   • afschrijven duurzame productiemiddelen

   • afsluiten en aflossen van een hypothecaire lening

   • verkopen van goederen, per kas en op rekening

   • inkopen van goederen, per kas en op rekening

   • retour ontvangen goederen

   • retour gezonden goederen

   • afdracht van de BTW

   • stortingen en opnamen via een bank

   • privéopnamen

   • betalen en ontvangen van kosten

 • aan de hand van gecodeerde boekingsstukken het grootboek bijwerken volgens een gegeven rekeningschema

 • een kolommenbalans uit het grootboek samenstellen,  met daarin: proefbalans, saldibalans, resultatenrekening en eindbalans

 • het nieuwe eigen vermogen berekenen en de controleberekening uitvoeren

 • een beginbalans uit de eindbalans samenstellen

 • een eenvoudige jaarrekening opstellen

 • het systeem van heffing omzetbelasting volgens de methode van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) omschrijven

  • de samenhang tussen de begrippen: toegevoegde waarde, te ontvangen BTW, te betalen BTW, af te dragen BTW, BTW-tarieven

 • de heffing omzetbelasting volgens de methode van de belasting over de toegevoegde waarde berekenen

  • over geleverde goederen en diensten

  • over ontvangen goederen en diensten

 • herberekenen van de BTW van een bedrag inclusief BTW 

 • de kandidaat kan bedrijfseconomische calculaties uitvoeren, met name kost- en
  verkoopprijsberekening, kostensoorten, integrale en differentiële kostprijs

 • kostensoorten omschrijven

  • grond- en hulpstoffen

  • duurzame productiemiddelen

  • arbeid

  • diensten van derden

  • belastingen en heffingen

 • uitgaande van het onderscheid in constante en variabele kosten, de kostprijs berekenen

     • integrale kostprijs

     • differentiële kostprijs

     • kostenplaatstarief

 • op basis van een gegeven inkoopprijs, kortingspercentage, de nettoverkoopprijs en de brutoverkoopprijs berekenen

 • complexere tabellen en grafieken lezen

  • enkelvoudige- en samengestelde tabellen

  • lijn-, staaf-, cirkel- en beelddiagrammen

  • grafieken, indexcijfers en kengetallen zowel met interne als met externe gegevens vergelijken

 • enkelvoudige interest berekenen

 • een factuur omrekenen in vreemde valuta en een factuur van vreemde valuta omrekenen in euro.

 • de kandidaat kan verslaglegging en bedrijfsvergelijkingen uitvoeren, uitgebreid
  exploitatieoverzicht, interne- en externe kengetallen, kostensoorten, (exploitatie)begroting

 • aan de hand van een balans de vermogensbehoefte en de vermogensverkrijging van een onderneming omschrijven

 • de betekenis van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een onderneming omschrijven

 • vormen van vreemd vermogen omschrijven
  • kredieten
  • leasing

  • factoring

 • de hoofdregels van financiering toepassen en in kengetallen uitdrukken

  • cash-flow

  • werkkapitaal

  • solvabiliteit (solvabiliteitspercentage)

  • liquiditeit (quick-ratio, current ratio)

  • rentabiliteit (REV, RVV, RTV)

 • een complexere jaarrekening interpreteren

  • interne en externe bedrijfsvergelijking

  • toe- of afname van de winstreserve

 • de opbouw van een uitgebreid exploitatieoverzicht omschrijven

  • afzet, bruto- en netto omzet, inkoopwaarde van de omzet, bruto winst, netto winst, bedrijfskosten

 • een uitgebreid exploitatieoverzicht omschrijven en opstellen

  • afzet

  • omzet

  • inkoopwaarde

  • bedrijfskosten

  • bruto winst

  • netto winst

 • op basis van gegevens een exploitatiebegroting en -overzicht voor een onderneming in de handel (eenmanszaak, VOF en BV) opstellen

  • verwachte (potentiële)- en werkelijke omzet

  • verwachte- en werkelijke inkoopwaarde

  • verwachte- en werkelijke bedrijfskosten

  • verwachte- en werkelijke bruto en netto winst

  • gewaardeerd loon

  • gewaardeerde rente (rente van het eigen geïnvesteerd vermogen)

  • economisch resultaat voor een VOF en een BV de winst(verdeling) uitwerken

Deeltaak:

 • de sub-administratie van een (handels)onderneming ondersteunen

 • de kandidaat kan de debiteurenadministratie bijhouden (saldilijst debiteuren, betalingsvoorwaarden hanteren, controleren naar aanleiding van facturen, aanmaningen, nalatige debiteuren)

 •     een debiteurenadministratie bijhouden

  • een debiteurenkaart aanleggen en bijhouden

  • met behulp van debiteurenkaarten een saldilijst debiteuren aanleggen

  • betalingsvoorwaarden hanteren, overzichten van openstaande posten vervaardigen, openstaande posten naar ouderdom uitsplitsen, door afnemers genoten krediet controleren, naar aanleiding van facturen en aanmaningen reageren naar afnemers, de geldende procedures met betrekking tot nalatige debiteuren uitvoeren

  • verkoopfacturen controleren

  • verkoopfacturen op de grootboekrekening debiteuren boeken

 •    de plaats van de sub-administratie debiteuren binnen de administratie omschrijven

  • de samenhang tussen de sub-administratie debiteuren en de grootboekrekening debiteuren 

 • de kandidaat kan de crediteurenadministratie bijhouden (saldilijst crediteuren, betalingsvoorwaarden hanteren, controleren naar aanleiding van facturen, betaaladviezen, reageren op aanmaningen)
 • een crediteurenadministratie bijhouden

  • een crediteurenkaart aanleggen en bijhouden

  • met behulp van crediteurenkaarten een saldilijst crediteuren aanleggen

  • betalingsvoorwaarden hanteren, overzichten van openstaande posten vervaardigen, openstaande posten naar ouderdom uitsplitsen, betaaladviezen lezen en verwerken, naar aanleiding van facturen en aanmaningen reageren naar leveranciers

  • inkoopfacturen controleren

  • inkoopfacturen op de grootboekrekening crediteuren boeken

 • de plaats van de subadministratie crediteuren binnen de administratie omschrijven

  • de samenhang tussen de subadministratie crediteuren en de grootboekrekening crediteuren

 • de kandidaat kan de voorraadadministratie bijhouden (voorraadlijst)
 • een voorraadadministratie bijhouden

  • aan de hand van magazijnbonnen

 • de plaats van de voorraadadministratie binnen de administratie omschrijven

  • het verschil en de relatie tussen de voorraadkaarten en de grootboekrekening voorraad goederen

  • met behulp van gegeven voorraadkaarten een voorraadlijst met waarden samenstellen

  • de voorraadlijst met de grootboekrekening goederen vergelijken

  • de samenhang tussen de inkoopadministratie, de verkoopadministratie, de voorraadadministratie en de financiële administratie