​​
Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Engels
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Leesvaardigheid eindterm MVT/V/1 en het ERK

6-11-2017

​In de onderstaande tabel is de eindterm MVT/V/1 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015. Het eindniveau ERK-niveau B2 is gebaseerd op de resultaten van het ijkingsonderzoek van Cito (2014). In de sectie Het ERK wordt nader toegelicht bij welk percentage van de scorepunten dit niveau daadwerkelijk behaald wordt.

De tabel is als volgt opgezet. In de eerste kolom staat de eindterm MVT/V/1 leesvaardigheid. In de tweede kolom staat het ERK- niveau waarop het centrale examen leesvaardigheid geijkt is. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het betreffende beheersingsniveau. De derde kolom bevat de subvaardigheden van leesvaardigheid en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015.

GL/TL​ ​ ​
​Examenprogramma
Eindterm MVT/V/1 Leesvaardigheid
​Streef- en beheersingsniveau ERKSubvaardigheden lezen (Taalprofielen, 2015)
 • ​De kandidaat kan het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen.
 • De kandidaat kan conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het beoogde publiek.
​Streefniveau
B2

Beheersingsniveau
De kandidaat kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen. De kandidaat kan eigentijds literair proza begrijpen.
Correspondentie lezen
De kandidaat kan:
 • (zakelijke) correspondentie lezen met betrekking tot zijn of haar interessegebied en daarbij meteen de wezenlijke betekenis vatten.
Oriënterend lezen
De kandidaat kan:
 • snel lange, complexe teksten doorlezen en de relevante details vinden;
 • snel de inhoud en relevantie herkennen van nieuwsberichten, artikelen en verslagen over uiteenlopende professionele onderwerpen en dan beslissen of nadere bestudering de moeite waard is;
 • meer complexe advertenties begrijpen.
Lezen om informatie op te doen
De kandidaat kan:
 • artikelen en verslagen over hedendaagse problemen begrijpen, waarin de schrijvers bepaalde stellingen of standpunten innemen;
 • literaire en non-fictie teksten lezen met een redelijke mate van begrip voor het geheel en voor details.


 

Contactpersoon