​​
Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Engels
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Leesvaardigheid en het ERK

6-11-2017

​In onderstaande twee tabellen is de eindterm MVT/K/4 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (Taalprofielen, 2015). De eerste tabel betreft de leerwegen bb en kb en de tweede tabel de gemengde- en theoretische leerweg. Voor alle leerwegen zijn de eindniveaus gebaseerd op de resultaten van het ijkingsonderzoek van Cito (2014). Voor bbl en kbl is het examen geijkt op ERK-niveau B1, voor gl/tl op ERK-niveau B2. In de sectie Het ERK wordt per leerweg nader toegelicht bij welk percentage van de scorepunten dit niveau daadwerkelijk behaald wordt. 

De tabellen zijn als volgt opgezet. In de eerste kolom staat de eindterm MVT/K/4 leesvaardigheid. In de tweede kolom staat het ERK- niveau waarop het centrale examen leesvaardigheid geijkt is. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het betreffende beheersingsniveau. De derde kolom bevat de subvaardigheden van leesvaardigheid en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015).

Voor het ontwikkelen van leesopdrachten kan hieruit geput worden.

BBL/KBL
​ ​
Examenprogramma
Eindterm MVT/K/4
Leesvaardigheid
Streef- en beheersingsniveau ERKSubvaardigheden lezen (Taalprofielen, 2015)
 • ​De kandidaat kan aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte.
 • De kandidaat kan de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.
 • De kandidaat kan de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven.
 • De kandidaat kan gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken.
 • De kandidaat kan verbanden tussen delen van een tekst aangeven.
​Streefniveau
B1

Beheersingsniveau
De kandidaat kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse, of aan zijn/haar werk gerelateerde taal. De kandidaat kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.
Correspondentie lezen
De kandidaat kan:
 • persoonlijke brieven, e-mails en vormen van sociale media voldoende begrijpen om met iemand te kunnen corresponderen;
 • een eenvoudige formele brief of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te kunnen reageren.
Oriënterend lezen
De kandidaat kan:
 • relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten op internet of in andere media.
Lezen om informatie op te doen
De kandidaat kan:
 • belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen;
 • eenvoudige jeugdliteratuur lezen;
 • door meelezen alledaags audiovisueel materiaal begrijpen.
Instructies lezen
De kandidaat kan:
 • helder geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen.


 

GL/TL​ ​ ​
Examenprogramma
Eindterm MVT/K/4
Leesvaardigheid
Streef- en beheersingsniveau ERKSubvaardigheden lezen (Taalprofielen, 2015)

De kandidaat kan aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte.

De kandidaat kan de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.

De kandidaat kan de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven.

De kandidaat kan gegevens uit één of meer teksten met elkaar vergelijken en daaruit conclusies trekken.

De kandidaat kan verbanden tussen delen van een tekst aangeven.


 

Streefniveau
B2

Beheersingsniveau
De kandidaat kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen. De kandidaat kan eigentijds literair proza begrijpen.

Correspondentie lezen
De kandidaat kan:
 • (zakelijke) correspondentie lezen met betrekking tot zijn of haar interessegebied en daarbij meteen de wezenlijke betekenis vatten.
Oriënterend lezen
De kandidaat kan:
 • snel lange, complexe teksten doorlezen en de relevante details vinden;
 • snel de inhoud en relevantie herkennen van nieuwsberichten, artikelen en verslagen over uiteenlopende professionele onderwerpen en dan beslissen of nadere bestudering de moeite waard is;
 • meer complexe advertenties begrijpen.
Lezen om informatie op te doen
De kandidaat kan:
 • artikelen en verslagen over hedendaagse problemen begrijpen, waarin de schrijvers bepaalde stellingen of standpunten innemen;
 • literaire en non-fictie teksten lezen met een redelijke mate van begrip voor het geheel en voor details.
Instructies lezen
De kandidaat kan:
 • lange, complexe aanwijzingen op het eigen vakgebied begrijpen, met inbegrip van details over voorwaarden en waarschuwingen, mits hij of zij moeilijke passages kan herlezen.