​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Schoolvisie en visie op het vak

3-9-2015

​​​​Om een lesplan te kunnen ontwikkelen en het PTA op te kunnen stellen is het belangrijk dat de school precies weet wat zij met het vak Engels beoogt te bereiken en wat de kijk is op onderwijs en leren. De visie op het vak bepaalt namelijk het formuleren van de doelstellingen. Het behalen van deze doelstellingen wordt vervolgens in het PTA getoetst.

Aspecten die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld het zich profileren op het gebied van internationalisering of van 21e eeuwse vaardigheden; daar past kennis van de Engelse taal en Engelstalige culturen goed bij.
De visie van de school heeft dus gevolgen voor de inrichting van het schoolexamenprogramma. Als een school bijvoorbeeld als vast onderdeel van het curriculum internationalisering en uitwisselingen heeft, wordt dit zichtbaar in de keuze voor schooleigen onderwerpen.

Hieronder enkele vragen die de vaksectie Engels zichzelf zou kunnen stellen voordat het PTA wordt opgesteld:

  1. Wat zijn de speerpunten van de school? Hebben ze gevolgen voor de inrichting van het schoolexamenprogramma Engels? Zo niet, hoe kunnen de speerpunten van de school erin worden verwerkt?
  2. Heeft de school een duidelijke visie op de plaats van de moderne vreemde talen in het curriculum? Denk bijvoorbeeld aan: aandacht voor globalisering, hanteren van het doeltaal-voertaalprincipe, talenaanbod, behalen van internationale certificaten voor de talen. Hoe komen deze aspecten terug in het PTA Engels (en in het lesprogramma)?
  3. Is er in het beleidsplan van de school sprake van een duidelijke visie op het belang van een schoolbrede invoering van het ERK? Heeft dat gevolgen voor de inrichting van het schoolexamenprogramma? Denk bijvoorbeeld aan het vermelden van de ERK-niveaus in het PTA of op het schooldiploma en het waarborgen van het ERK-niveau van de schoolexamens.
  4. Is er op school een schoolbreed toetsbeleid geformuleerd? Bijvoorbeeld: ligt het aantal toetsen per periode vast, zijn bepalingen opgenomen over het meetellen van rapportcijfers uit de voorexamenklassen, mogen de resultaten van internationale taalcertificaten worden meegenomen in het eindcijfer?