​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Opzet en indeling van het PTA

6-11-2017

​​Het bevoegd gezag van een school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting vast. De school/vaksectie beslist over de vorm, inhoud, het aantal en de weging (van de) schoolexamenonderdelen in het PTA.

Het PTA vermeldt in elk geval:

  1. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst en wanneer;
  2. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen;
  3. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden;
  4. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen herkansing van het schoolexamen plaats heeft;
  5. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.

Het PTA kan gezien worden als het contract van de school met de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Veranderingen aanbrengen is altijd mogelijk, maar met inachtneming van de daarvoor opgestelde regels. In principe mogen er, als een PTA is vastgesteld, in het lopende schooljaar of de periode waarin examen wordt gedaan, geen wijzigingen in worden aangebracht. Dit geldt evenzeer als het PTA betrekking heeft op twee (of meer) jaren: geen andere toetsen, geen andere onderwerpen, geen andere weging.

Een blauwdruk voor een PTA en een voorbeeldmatig ingevuld PTA staan onder downloads.