​​

Sector

 • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

 • Engels

Leerplankundig thema

 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Opzet en indeling van het PTA

3-9-2015

​​Het bevoegd gezag van een school stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast. De vorm, inhoud, aantal en weging van de schoolexamenonderdelen in het PTA zijn ter beslissing aan de school/vaksectie.

Het PTA vermeldt in elk geval:

 1. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst en wanneer;
 2. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen;
 3. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden;
 4. herkansing daaronder mede begrepen;
 5. de wijze van herkansing van het schoolexamen;
 6. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.

Het PTA kan gezien worden als het contract van de school met de leerlingen en de ouders. Veranderingen aanbrengen is altijd mogelijk, maar met in achtneming van de daarvoor opgestelde regels. In principe mogen er, als een PTA is vastgesteld, in het lopende schooljaar of de periode waarin examen wordt gedaan geen wijzigingen worden aangebracht. Als het PTA betrekking heeft op twee (of meer) jaren mogen er dus in die jaren voor de leerlingen waarvoor het PTA geldt niet zomaar veranderingen worden doorgevoerd (geen nieuwe methode, geen andere toetsen, geen andere onderwerpen, geen andere weging).