​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

CE-onderdelen in het SE

3-9-2015

​​In het examenprogramma staat per examenonderdeel vermeld of het onderdeel in het CE geëxamineerd wordt, in het schoolexamen geëxamineerd moet worden en of het in het schoolexamen geëxamineerd mag worden. Op basis hiervan kan de inhoud van een PTA worden samengesteld.

Een evenwichtige weging van de vaardigheden is gewenst. Als bijvoorbeeld het centraal examen bestaat uit enkel leesvaardigheid en in het schoolexamen leesvaardigheid voor 20 procent wordt opgenomen, is er sprake van een onevenwichtig examen Engels. Leesvaardigheid bepaalt dan 70 procent van het eindcijfer voor Engels. De overige eindtermen (zes voor bbl/kbl en zeven voor gl/tl) komen dan naar verhouding onvoldoende aan bod.