​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Specifieke aandachtspunten

3-9-2015

Engels op een hoger niveau afsluiten

Een leerling kan op een hoger niveau eindexamen doen. Een tl-leerling kan bijvoorbeeld voor het vak Engels op havoniveau eindexamen doen. Let wel, er is dan geen mogelijkheid voor een herkansing op een lager niveau.

Een school kan er ook voor kiezen om leerlingen uit het derde leerjaar toe te laten tot het centraal examen Engels. Met de nieuwe wet modernisering onderwijstijd is hiervoor meer ruimte ontstaan. Het schoolexamen moet dan wel zijn afgesloten. Met dit gegeven kan een school ervoor kiezen om leerlingen, die ver boven het gemiddelde presteren, Engels eind leerjaar drie te laten afsluiten. Deze leerlingen kunnen vervolgens in leerjaar vier kiezen voor een internationaal diploma of (via een staatsexamen) uitstromen op een hoger taalniveau.

Wet modernisering onderwijstijd

Scholen krijgen meer ruimte om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Daarom is er vanaf 1 augustus 2015 een nieuwe wettelijke urennorm. De nieuwe norm is niet meer per leerjaar, maar geldt voor de hele opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:

  • 3700 uur voor het vmbo;
  • 4700 uur voor de havo;
  • 5700 uur voor het vwo.

Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten. Leerlingen moeten wel minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen, met uitzondering van het eindexamenjaar.