​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Relatie tussen de leerwegen

6-11-2017

De eindtermen in het examenprogramma zijn voor alle leerwegen hetzelfde. Ze bevatten geen indicatie voor een te behalen niveau per leerweg noch een indicatie hoe ze zich tot elkaar verhouden qua omvang. Er is wel een onderscheid in het aantal examenonderdelen. Het programma voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de eindtermen van het kerndeel. Het programma voor de gemengde en theoretische leerweg bestaat uit de eindtermen van het kerndeel én het verrijkingsdeel. Zie inhoud examenprogramma Engels in het rechtermenu.

Niveauverschillen worden inzichtelijk door de koppeling aan ERK-niveaus. Onder ERK streefniveaus Engels staan de ERK-niveaus (lezen, luisteren, gesprekken voeren en schrijven) per leerweg die haalbaar worden geacht voor Engels aan het eind van de bovenbouw vmbo.