​​

Sector

 • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

 • Engels

Leerplankundig thema

 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Het ERK

3-9-2015

​​​Het Europees Referentie Kader (ERK) is een systeem van niveauomschrijvingen voor de moderne vreemde talen, dat een gemeenschappelijke basis verschaft voor de uitwerking van leerplanrichtlijnen, lesprogramma's, leermaterialen en examens in heel Europa. Op deze manier wordt het makkelijker om behaalde kwalificaties overal in Europa met elkaar te vergelijken, wat de mobiliteit in Europa ten goede komt.

Het ERK beschrijft welke taalprestaties bij een bepaald taalbeheersingsniveau horen, met betrekking tot zowel de inhoud (in termen van taalhandelingen in sociale contexten) als de kwaliteit (in termen van grammaticale correctheid, woordenschatbeheersing, uitspraak, spelling, et cetera).

Het ERK onderscheidt zes stadia van taalprestatieniveaus. Deze worden nader uitgewerkt in beschrijvingen van wat men kan in de betreffende taal. De beschrijvingen zijn omschreven in descriptoren, de zogenaamde 'can do'-statements of -descriptoren. De zes niveaus zijn in het volgende schema samengevat:

 

A

Basisgebruiker

/                     \

A1                        A2

Breakthrough        Waystage

B

Onafhankelijke gebruiker

/                         \

B1                         B2

Threshold              Vantage

C

Vaardige gebruiker

/                          \

C1                          C2

Effective Proficiency       Mastery
              

 

Voor het eerste niveau (A1) is slechts beginnerskennis vereist bij zeer concrete situaties en vertrouwde contexten. Vervolgens klimt het niveau op tot C2, dat een moeiteloze taalbeheersing beschrijft ongeacht complexiteit, register en impliciete betekenissen.

Het ERK gaat uit van vijf vaardigheden:

 • luisteren;
 • lezen;
 • gesprekken voeren (of gesproken interactie);
 • spreken (of gesproken productie, denk aan monologen en presentaties);
 • schrijven.

Elke vaardigheid wordt in het ERK nader uitgewerkt in een aantal subcategorieën of subvaardigheden, die verschillende taalactiviteiten beschrijven; bij leesvaardigheid zijn dat bijvoorbeeld het lezen van correspondentie, het oriënterend lezen, het lezen ter informatie en het lezen van instructies.
 
Het ERK onderscheidt ook vier zogenaamde domeinen: verschillende aandachtsgebieden in het sociale leven waarbinnen communicatieve situaties plaatsvinden. Dat zijn:

 • het dagelijks leven (persoonlijk domein): situaties waarmee je als privépersoon te maken hebt. Denk aan een hobby, aan de contacten met familie en vrienden of aan het lezen voor eigen plezier.
 • de publieke sector (publiek domein): situaties waarin je handelt als lid van de samenleving, bijvoorbeeld in een restaurant, aan een loket, bij de contacten met bedrijven of andere instellingen.
 • werk (professioneel domein): alle werkgerelateerde situaties, inclusief een bijbaan.
 • opleiding (educatief domein): alle situaties die betrekking hebben op school en opleiding.

Wilt u zich meer in het Europees Referentiekader verdiepen? Raadpleeg de website www.erk.nl, of download de publicatie Taalprofielen 2015: deze publicatie geeft een overzicht van alle niveaus van het ERK, geïllustreerd met 'can do'-descriptoren en voorzien van voorbeelden van concrete taalgebruiksituaties.

In onderstaande tabel staan de ERK streefniveaus (luisteren, gesprekken voeren en schrijven) die aan het einde van het vmbo haalbaar worden geacht. De resultaten van het ijkingsonderzoek van het CE van Cito staan onderaan in elke tabel.

VMBO BB

Luistervaardigheid

A2

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A1

Het centraal examen lees- en luistervaardigheid Engels BBL is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 75% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 61% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 75% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Engels BBL op B1-niveau. Waarschijnlijk heeft een kandidaat die een voldoende haalt voor het centraal examen Engels BBL wel het A2-niveau, maar zeker is dat niet omdat het centraal examen Engels BBL niet geijkt is aan het A2-niveau.


VMBO KB

Luistervaardigheid

A2

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A2

Het centraal examen lees- en luistervaardigheid Engels KBL is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 62% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 55% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 62% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Engels KBL op B1-niveau. Waarschijnlijk heeft een kandidaat die een voldoende haalt voor het centraal examen Engels KBL wel het A2-niveau, maar zeker is dat niet omdat het centraal examen Engels KBL niet geijkt is aan het A2-niveau.


VMBO GL/TL

Luistervaardigheid

A2/B1

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A2/B1

Het centraal examen leesvaardigheid Engels GL/TL is geijkt aan het B2-niveau. De ERK-cesuur voor B2 is door de experts bepaald op 75% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 58% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 75% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Engels GL/TL op B2-niveau. Waarschijnlijk heeft een kandidaat die een voldoende haalt voor het centraal examen Engels GL/TL wel het B1-niveau, maar zeker is dat niet omdat het centraal examen Engels GL/TL niet geijkt is aan het B1-niveau.