​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Engels op een hoger niveau afsluiten

6-11-2017

​​

Het is ook voor vmbo-leerlingen mogelijk een vak op een hoger niveau af te sluiten. Een tl-leerling kan bijvoorbeeld op havoniveau eindexamen Engels doen. Let wel, er is dan geen mogelijkheid voor herkansing op een lager niveau. Evenmin kan een cijfer dat behaald is op een hoger niveau teruggerekend worden naar een lager niveau.

Een school kan er ook voor kiezen om leerlingen, die ver boven het gemiddelde presteren, aan het eind van leerjaar drie Engels te laten afsluiten. De wet modernisering onderwijstijd biedt hiervoor ruimte. Het schoolexamen moet wel zijn afgesloten voordat de leerling zich aanmeldt voor het centraal examen. Deze leerlingen kunnen vervolgens in leerjaar vier kiezen voor een internationaal diploma of (via een staatsexamen) uitstromen op een hoger taalniveau.

Wilt u hier meer over weten? Zie de SLO publicatie 'Vak(ken) afronden op een hoger niveau' (Download, rechter menu) en Examens in extra vakken van de rijksoverheid (Link, rechter menu).

Wet modernisering onderwijstijd

Scholen krijgen meer ruimte om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Daarom is er vanaf 1 augustus 2015 een nieuwe wettelijke urennorm. De nieuwe norm geldt niet meer per leerjaar, maar omvat de hele opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:

  • 3700 uur voor het vmbo;
  • 4700 uur voor de havo;
  • 5700 uur voor het vwo.

Scholen kunnen zelf kiezen wanneer zij onderwijs verzorgen. Leerlingen moeten wel minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen, met uitzondering van het eindexamenjaar.