Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Economie
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA

De opzet en indeling van het PTA

23-1-2018

Het bevoegd gezag van een school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast. De school/vaksectie beslist over de vorm, inhoud, het aantal en de weging (van de) schoolexamenonderdelen in het PTA. Het PTA kan gezien worden als het contract van de school met de leerlingen en hun ouders/verzorgers. In principe mogen er, als een PTA is vastgesteld, in het lopende schooljaar of de periode waarin examen wordt gedaan, geen wijzigingen in worden aangebracht. Dit geldt evenzeer als het PTA betrekking heeft op twee (of meer) jaren.

 

Het PTA vermeldt in elk geval:

 1. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst en wanneer;
 2. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen;
 3. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden;
 4. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen herkansing van het schoolexamen plaatsheeft;
 5. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.
De school kan desgewenst de volgende onderdelen toevoegen:
      6.  de toets- of opdrachtvorm (schriftelijk, mondeling, praktijkopdracht, praktische opdracht of 
           handelingsopdracht);

      7.  de tijdsduur van de toets.

Ook kan de school onder (2) vermelden op welke exameneenheden of eindtermen een toets betrekking heeft.

Kijk hier voor relevante wetteksten​.

Hieronder staat een format voor een PTA dat gebaseerd is op de onderdelen (1) tot en met (6).

Naam vak/thema/project:

TijdvakExameneenheid
+ eindtermen

Inhoud

ToetsvormWegingHerkansing

Toetsvorm herkansing

       
       
       
       
       

Berekening cijfer schoolexamen: