Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Economie
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA

Het examenprogramma

24-9-2018

​​Het examenprogramma economie vmbo bestaat uit:

 • een preambule, met zes algemene onderwijsdoelen. Die gelden voor alle vakken en sectoren in het vmbo;
 • het centraal examen;
 • het schoolexamen.

Het programma voor het centraal examen en het schoolexamen is opgebouwd uit een aantal exameneenheden. Acht van deze exameneenheden vormen het kerndeel van het vak economie. Zij komen in het examenprogramma voor elk van de vier leerwegen voor. Drie andere exameneenheden vormen samen het verrijkingsdeel van het examenprogramma. Zij maken alleen deel uit van het examenprogramma voor de gemengde en theoretische leerweg. Het examenprogramma beschrijft wát geleerd moet worden en niet hoe geleerd moet worden.

Per leerweg bevat elke exameneenheid één eindterm. De eindtermen voor de gemengde en theoretische leerweg zijn identiek.

Voor de exameneenheden economie die centraal getoetst worden, wordt jaarlijks de syllabus vastgesteld. De syllabus beschrijft van elke exameneenheid welke concrete inhouden tot de eindterm gerekend worden. De syllabus is te downloaden van de website van het CvTE: www.examenblad.nl.

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. Een school mag:

 • zelf vorm en inhoud geven aan het schoolexamen, zolang ze zich maar op de globale eindtermen richt;
 • zelf kiezen of ze gebruikmaakt van de beschikbare handreikingen;
 • zelf accenten leggen en kiezen voor meer of minder integratie van vakken;
 • zelf kiezen voor een regionale inkleuring van het schoolexamen, bijvoorbeeld in overleg met het mbo of bedrijven en instellingen in de regio.