Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Duits
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Leesvaardigheid eindterm MVT/V/1 en het ERK

20-10-2017

​In de onderstaande tabel is de eindterm MVT/V/1 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015. Het eindniveau B1 is gebaseerd op de resultaten van het ijkingsonderzoek van Cito (2014). De sectie Het ERK licht nader toe bij welk percentage van de scorepunten dit niveau daadwerkelijk behaald wordt.

Onderstaande tabel is als volgt opgezet. In de eerste kolom staat de eindterm MVT/V/1 leesvaardigheid. In de tweede kolom staat het ERK-niveau waarop het centrale examen leesvaardigheid geijkt is. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het betreffende beheersingsniveau. De derde kolom bevat de subvaardigheden van leesvaardigheid en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015.

GL/TL​ ​ ​
​Examenprogramma
Eindterm MVT/V/1 Leesvaardigheid
​Streef- en beheersingsniveau ERKSubvaardigheden lezen (Taalprofielen, 2015)
 • ​De kandidaat kan het gebruik van speciale stijlmiddelen herkennen.
 • De kandidaat kan conclusies trekken met betrekking tot het schrijfdoel, de opvattingen, de gevoelens van de auteur en tot het beoogde publiek.
​Streefniveau
B1

Beheersingsniveau
De kandidaat kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse, of aan zijn/haar werk gerelateerde taal. Hij/zij kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.
Correspondentie lezen
De kandidaat kan:

 • persoonlijke brieven, e-mails en vormen van sociale media voldoende begrijpen om met iemand te kunnen corresponderen.

 • een eenvoudige formele brief of e-mail voldoende begrijpen om adequaat te kunnen reageren.

Oriënterend lezen
De kandidaat kan:

 • relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten op internet of in andere media.

Lezen om informatie op te doen
De kandidaat kan:

 • belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen;
 • eenvoudige jeugdliteratuur lezen;
 • door meelezen alledaags audiovisueel materiaal begrijpen.

Instructies lezen

De kandidaat kan:

 • helder geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen.