Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Duits
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Schoolvisie en visie op het vak Duits

20-10-2017

Het is belangrijk dat de school weet wat zij met het vak Duits wil bereiken vanuit haar opvattingen over onderwijs en leren. Ze kan bijvoorbeeld vanwege haar ligging kiezen voor regionale inkleuring. Een visie op Duits is van belang bij het formuleren van doelstellingen. Of deze doelstellingen vervolgens worden behaald, wordt getoetst in het PTA. Naast de verplichte exameneenheden mogen ook onderwerpen naar eigen keuze in het examen getoetst worden.

Zie: Schooleigen onderwerpen (rechtermenu).

Vragen die de vaksectie Duits zou kunnen stellen in verband met het opstellen van het PTA:

  • Wat zijn de speerpunten van de school? Kunnen ze in het schoolexamenprogramma Duits worden verwerkt? En zo ja, op welke wijze?
  • Heeft de school een duidelijke visie op de plaats van de moderne vreemde talen in het curriculum? Denk bijvoorbeeld aan: aandacht voor globalisering, hanteren van het doeltaal-voertaalprincipe, talenaanbod, behalen van internationale certificaten voor de talen. Hoe komen deze aspecten terug in het PTA (en in het lesprogramma)?
  • Is er in het beleidsplan van de school sprake van een duidelijke visie op het belang van een schoolbrede invoering van het ERK? Heeft dat gevolgen voor de inrichting van het schoolexamenprogramma? Denk bijvoorbeeld aan het vermelden van de ERK-niveaus in het PTA of op het schooldiploma en het waarborgen van het ERK-niveau van de schoolexamens.
  • Is er op school een schoolbreed toetsbeleid geformuleerd? Bijvoorbeeld: ligt het aantal toetsen per periode vast, zijn bepalingen opgenomen over het meetellen van rapportcijfers uit de voorexamenklassen, mogen de resultaten van internationale taalcertificaten worden meegenomen in het eindcijfer?