​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Intersectoraal
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Evaluatiegesprek

9-3-2018

Een evaluatiegesprek heeft tot doel te komen tot een waardering of beoordeling van een activiteit. Er wordt dus teruggekeken: wat ging goed, wat minder goed? Waar is de opdrachtgever tevreden over en waar minder? Bij een evaluatie in een zakelijke context kunnen aan deze waardering ook consequenties verbonden zijn: kan de overeenkomst afgehandeld worden, de rekening worden betaald? Vaak wordt na het terugkijken ook nog vooruit gekeken: als er een volgende keer komt, wat kan dan hetzelfde blijven, wat moet anders?

De structuur van een evaluatiegesprek is die van een Respons:
oriëntatie -> beschrijving -> evaluatie

RESPONSKenmerkende opbouw van een evaluatiegesprek
OpeningDe partijen begroeten elkaar. Men heeft elkaar eerder ontmoet, eventueel wordt er even informeel bijgepraat.
Oriëntatie1. Het onderwerp en het doel van het gesprek worden benoemd. Om welke opdracht gaat het? Wanneer heeft de activiteit plaatsgehad?
Beschrijving2. Er wordt verslag gedaan van de activiteit, door de opdrachtgever en/of de beroepsbeoefenaar. Als beiden erbij aanwezig waren, is het alleen het in herinnering roepen van wat er heeft plaatsgehad. De beide partijen kunnen elkaar aanvullen. Hier kan mogelijk naar voren komen dat ze niet helemaal hetzelfde beeld hebben.
Evaluatie3. Er wordt een waardering gegeven aan wat er gedaan is. Wat ging goed en wat niet? Hoe tevreden is de opdrachtgever? Kan de zakelijke overeenkomst afgerond worden? Hierbij kan eventueel ook vooruit gekeken worden: gaan partijen met elkaar verder? Zo ja, wat kan hetzelfde blijven, wat moet anders? Wat zijn aandachtspunten?
AfsluitingDe partijen nemen afscheid van elkaar.