Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • CKV
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • PTA

Combinatiecijfer

31-12-2016

Het vak CKV wordt afgesloten met een cijfer dat deel uitmaakt van het combinatiecijfer. CKV start in klas 4 havo en vwo van het schooljaar 2017-2018. Het uiteindelijke examencijfer zal voor havo worden toegekend in examenjaar 2019 en voor vwo in 2020.

Uit de Staatscourant (nr 33069):

Om te kunnen slagen voor het eindexamen moet de kandidaat volgens de nu geldende regeling voor het vak CKV de kwalificatie 'voldoende' of 'goed' hebben behaald. In het advies heeft de Vernieuwingscommissie CKV aanbevolen om het vernieuwde schoolexamen voortaan af te sluiten met een eindcijfer dat meetelt in het combinatiecijfer. Hiertoe wordt artikel 50 van het Eindexamenbesluit gewijzigd. Deze wijziging van de bepaling van de uitslag van het eindexamen wordt van kracht met ingang van 2019 (havo) of 2020 (vwo), ook als het schoolexamen CKV al in het voorlaatste (havo/vwo ) of daaraan voorafgaande schooljaar (vwo) is afgenomen.

Nadat de desbetreffende wetswijziging heeft plaatsgevonden zal daarvan ook een melding komen in deze handreiking.