Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • CKV
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • PTA

Wat moet, wat mag, wat kan?

31-12-2016

‚ÄčKaders vanuit de school

Bij het formuleren van een PTA moet rekening worden gehouden met de algemeen geldende voorschriften vanuit de school. Er kunnen bijvoorbeeld voorschriften zijn over inhoud, vorm en tijdstip van de toetsing. Een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen de toetsweken af te schaffen in verband met het totaal aantal te geven lessen. Ook kunnen er dagen zijn waar geoormerkte lesuitval is door schoolgebonden buitenschoolse activiteiten, zoals werkweken, internationale uitwisseling, cultuurreizen, sporttoernooien en excursies.

Weging

De weging van de onderdelen van het schoolexamen CKV is niet wettelijk vastgelegd en wordt overgelaten aan de school/vaksectie. De sectie kan ervoor kiezen onderdelen te examineren die niet voor alle leerlingen hetzelfde zijn.

CKV en het combinatiecijfer

CKV maakt deel uit van het combinatiecijfer.

Herkansing

Elk PTA moet een herkansingsregeling bevatten.

Formuleren van het PTA voor CKV

Aandachtspunten voor de vaksectie.

 • Hoe wordt de 160 slu voor CKV in vwo verdeeld over het vierde, vijfde en eventueel zesde leerjaar?
 • Hoe wordt de 120 slu voor CKV in havo verdeeld over het vierde en eventueel vijfde leerjaar?
 • Hoeveel lessen staan er voor het vak in de opeenvolgende schooljaren op het rooster?
 • Werkt de school met perioden? Drie, vier of meer perioden?
 • Zijn er wel/geen lesvrije toetsweken?
 • Hoe is de herkansing van onderdelen van het schoolexamen schoolbreed geregeld?
 • Wanneer vindt die plaats?
 • Hoe is de voortgangsrapportage geregeld? Hoeveel rapporten, wanneer?
 • Op welke gronden vindt bevordering naar het volgend schooljaar plaats? Houd rekening met leerlingen die doorstromen, instromen of doubleren.
 • Hoe wordt het examenprogramma CKV uitgewerkt in bijvoorbeeld culturele activiteiten, dimensies, onderzoeksopdrachten en lessen?
 • Hoe wordt aan de eisen uit het examenprogramma voldaan? Denk bij havo aan minimaal drie en vwo aan minimaal vier disciplines.