De organisatie van het schoolexamen

18-6-2015

Algemene zaken

 • Het is van belang goed op de hoogte te zijn van de algemene schoolregels rond de afname van het SE. Denk daarbij bijvoorbeeld aan regels over het te laat binnenkomen op een examen, spieken, de grootte van de letters voor dyslecten of de extra tijd die voor hen beschikbaar is om het examen te maken.
 • Houd rekening met het feit dat het lesprogramma ter voorbereiding op de SE-onderdelen af moet zijn in maart. Na maart is er nog wel tijd voor het afronden van praktische opdrachten.
 • Zorg ervoor dat voor het Subdomein E1 (Chinese literatuur) voldoende boeken in de bibliotheek beschikbaar zijn voor de leerlingen.

Toetsontwikkeling en kwaliteitsborging

 • Het samenstellen van valide, betrouwbare en transparante SE's Chinees vereist expertise op het gebied van toetsontwikkeling. Zoals voor alle schoolvakken geldt, is scholing van docenten op dit gebied noodzakelijk. 
 • In veel gevallen bestaat de vaksectie Chinees op een school uit slechts één docent. Zoek in dat geval samenwerking met andere docenten Chinees van andere scholen voor ontwikkelwerk en beoordeling.
 • Bij  lees- en luistervaardigheid wordt gebruikt gemaakt van (semi) authentiek lees-, luister- en kijkmateriaal. Het vinden en het bewerken van dit materiaal op het juiste examenniveau is een uitermate tijdrovende taak. Begin daarom ruim op tijd aan het verzamelen van materiaal en zoek samenwerking met andere docenten Chinees om de taakbelasting te verlichten.
 • Als u zelf geen native Chinees bent, leg dan de toetsen voor aan native Chinezen, ter controle van het taalgebruik. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met het Confucius Instituut in Leiden of in Groningen of met collega's van andere scholen.
 • Schakel een collega-docent Chinees in voor een tweede beoordeling van alle toetsen en voor de afname van het mondeling. Op deze manier waarborgt u de objectiviteit ervan.

Rooster

 • Zorg ervoor dat de SE-onderdelen Chinees verspreid ingeroosterd worden in het schooljaar. Hoewel onwenselijk, bestaat de kans dat het inroosteren van het mondeling tijdens schoolexamenweken lastig blijkt. In dat geval kunt u voor een ander moment kiezen dat meer ruimte en rust biedt, zoals een blokuur in de week na de schoolexamenweek.
 • Als leerlingen de mogelijkheid hebben een SE Chinees te herkansen, zorg er dan voor dat de herkansing wordt ingeroosterd en dat u over gelijkwaardige herkansingstoetsen beschikt.
 • Let op dat er voldoende tijd voor de verschillende SE-onderdelen is ingeroosterd. Geef deze tijdig door aan de roostermaker.

Afname (kijk- en) luistervaardigheid

 • Check kort voor de afname of het lokaal beschikt over goed functionerende geluids- en videoapparatuur.
 • Zorg ervoor dat geluidsoverlast tijdens de afname wordt voorkomen.

Afname gespreksvaardigheid

 • Zorg dat er voldoende tijd is ingeruimd voor het afnemen van de mondelingen. Reserveer per leerling minimaal 20 minuten.
 • Reserveer een andere ruimte naast die waar de mondelinge examens worden afgenomen. De kandidaten kunnen daar hun mondeling voorbereiden. Zorg voor surveillance in de voorbereidingsruimte.

Afname schrijfvaardigheid

 • Examenkandidaten moeten gebruik kunnen maken van computers. Zorg ervoor dat een computerlokaal beschikbaar wordt gesteld voor dit SE-onderdeel.
 • Check kort voor de afname of er voldoende computers beschikbaar zijn en of ze allemaal voorzien zijn van het vereenvoudigd Chinese schrift als invoertaal.
 • Om te voorkomen dat op de dag van het examen leerlingwerken verloren gaan, is het aan te raden een printer in de examenruimte te installeren. De kandidaten kunnen dan na afloop van het examen meteen hun teksten uitprinten.

Praktische opdrachten

 • Praktische opdrachten mogen nog tot kort voor de start van de landelijke CE-periode ingeleverd worden. Ga na welke regels hiervoor op school gelden en zorg ervoor dat de opdrachten op tijd becijferd zijn vóór de uiterste invoerdatum van het eindcijfer voor het vak Chinees.