​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Richtlijnen voor de keuze van schooleigen onderwerpen

6-1-2015

Het is zinvol om bij de beslissing over het wel of niet opnemen van schooleigen onderwerpen in het PTA enkele overwegingen te laten meewegen:  

 • Het gekozen onderwerp of de gekozen toetsvorm heeft een toegevoegde waarde ten opzichte van de overige verplichte vaardigheidstoetsen. Er moeten dan (sub)vaardigheden of competenties worden getoetst die bij andere toetsvormen niet of onvoldoende aan de orde zouden komen, zoals karakterkennis, creatief taalgebruik of intercultureel bewustzijn.
 • Door het opnemen van een extra onderdeel krijgt een bepaald project of initiatief meer status binnen het lesprogramma.
 • Het gekozen onderdeel biedt ruimte om te differentiëren tussen de leerlingen: de keuze van de opdrachten mag namelijk per individuele leerling verschillen. Zo kan een leerling die in China is geweest, een verwerkingsopdracht maken die gerelateerd is aan zijn ervaringen in het land, terwijl een leerling die er niet is geweest een ander soort opdracht – wel gelijkwaardig - in zijn PTA kan opnemen.

Evenals voor de toetsen van de examendomeinen is er geen verplichte weging in het PTA voor schooleigen onderwerpen. Het strekt tot aanbeveling om ze voor een klein percentage te laten meewegen - het belangrijkste onderdeel van het eindexamen bestaat immers uit het meten van het bereikte niveau bij de vijf verplichte examendomeinen lezen, luisteren, spreken, schrijven en cultuur.