​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Visie op het schoolvak Chinese Taal en Cultuur

6-1-2015

Om uw lesplan te ontwikkelen en het PTA op te stellen moet helder en expliciet zijn wat u met het vak Chinees beoogt te bereiken. De visie op het vak bepaalt namelijk het formuleren van de doelstellingen. Het behalen van die doelstellingen wordt vervolgens in het PTA getoetst.

In de examenpilot Chinees 2010-2013 zijn waarden en onderwijsdoelen van het examenvak Chinese Taal en Cultuur geformuleerd. Deze zijn ook de basis geweest voor de ontwikkeling van het vak en van het eindexamenprogramma.

Uitgangspunten waren:

 • Door de steeds belangrijkere rol van China is het van belang dat leerlingen al op jonge leeftijd ervaring opdoen met de Chinese cultuur.
 • Leerlingen worden door het vak Chinese Taal en Cultuur gestimuleerd een open houding te ontwikkelen ten opzichte van een taal en een cultuur die ver afstaan van hun eigen taal en cultuur. Daardoor zijn zij beter in staat de taal en de cultuur van China te begrijpen.
 • Het leren van Chinees vraagt veel doorzettingsvermogen; dit wordt uiteindelijk beloond door het behalen van beheersingsniveaus die het mogelijk maken zich in China en met sprekers van het Mandarijn te redden in dagelijkse situaties.
 • Het leren van het Mandarijn stimuleert het nadenken over de relatie tussen taal en het denken, omdat de Chinese taal begrippen anders ordent dan wij vanuit de Westerse cultuur gewend zijn. Hierdoor leren leerlingen de eigen taal ook beter begrijpen.

U kunt de visie op het examenvak Chinees in het rapport Curriculumevaluatie Chinese taal en cultuur (Folmer e.a., 2013) lezen.

Schoolvisie

De invoering van het examenvak Chinees moet passen bij de visie van de school op onderwijs en leren. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld het zich profileren op het gebied van internationalisering of van 21e eeuwse vaardigheden; daar past kennis van de Chinese taal en cultuur goed bij.

De visie van de school heeft gevolgen voor de inrichting van het schoolexamenprogramma. Als een school bijvoorbeeld als vast onderdeel van het curriculum internationalisering en uitwisselingen heeft, zou dit zichtbaar moeten zijn in de keuze voor schooleigen onderwerpen.

Hieronder enkele vragen die de vaksectie Chinees zou moeten beantwoorden voor het opstellen van het PTA.

 • Wat zijn de speerpunten van de school? Hebben ze gevolgen voor de inrichting van het schoolexamenprogramma Chinees? Zo niet, hoe kunnen de speerpunten van de school erin worden verwerkt?
 • Heeft de school een duidelijke visie op de plaats van de moderne vreemde talen in het curriculum? Denk bijvoorbeeld aan: aandacht voor globalisering, hanteren van het doeltaal-voertaal principe, talenaanbod, behalen van internationale certificaten voor de talen. Hoe komen deze aspecten terug in het PTA Chinees (en in het lesprogramma)?
 • Is er in het beleidsplan van de school sprake van een duidelijke visie op het belang van schoolbrede invoering van het ERK? Heeft dat gevolgen voor de inrichting van het schoolexamenprogramma? Denk bijvoorbeeld aan het vermelden van de ERK-niveaus in het PTA of in het schooldiploma, het waarborgen van het ERK-niveau van de schoolexamens.
 • Is er op uw school een schoolbreed toetsbeleid geformuleerd? Bijvoorbeeld: ligt het aantal toetsen per periode vast, zijn bepalingen opgenomen over het meetellen van rapportcijfers uit de voorexamenklassen, mogen de resultaten van internationale taalcertificaten worden meegenomen in het eindcijfer?