​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • PTA
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Chinees

24-9-2018

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019/2020

Het eindexamenvak Chinese Taal en Cultuur wordt met een schoolexamen afgesloten. De verschillende onderdelen van het schoolexamen (SE) worden afgenomen om vast te stellen of de doelen van het vak behaald zijn. SE-toetsen worden beoordeeld met een cijfer, het gemiddelde van alle SE-cijfers vormt het eindcijfer voor Chinees dat in de cijferlijst bij het diploma opgenomen wordt.

In tegenstelling tot de overige moderne vreemde talen heeft Chinees geen Centraal Examen. Dat betekent dat voor Chinees alle domeinen van het eindexamenprogramma in het SE getoetst moeten worden.

Scholen vragen alle vaksecties een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) op te stellen: daarin staat alle belangrijke informatie over de toetsen die voor het betreffende vak als onderdeel van het SE worden afgenomen. Hier leest u hoe u een goed doordacht PTA voor Chinees kunt samenstellen.

De suggesties en adviezen van deze website hebben geen voorschrijvend karakter. Scholen hebben veel vrijheid gekregen bij het inrichten van het schoolexamenprogramma. Dit houdt in dat de vaksectie Chinees, samen met de schoolleiding, een aantal keuzes moet maken en verantwoorden. In deze sectie leest u welke dat zijn.