​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • ERK

EBCL-project (European Benchmarking Chinese Language project)

18-11-2014

​In reactie op de vragen of en op welke wijze de Chinese taal, die zowel in taalkundig als sociocultureel opzicht sterk verschilt van Europese talen, gekoppeld kan worden aan het ERK, werd in 2010 het zogenaamde European Benchmarking Chinese Language (EBCL) project gelanceerd. Een consortium van vooraanstaande universitaire instituten in Europa, gespecialiseerd in taal- en Chinese didactiek, heeft zich gebogen over de vragen, welke specifieke taaleigenschappen het Chinees onderscheidt van de Europese talen en hoe hiermee om te gaan bij een koppeling met het ERK.    

Gegeven het feit dat het merendeel van de Europese middelbare scholieren zich voor Chinees bevindt op het niveau van een beginnend taalgebruiker (niveau A), heeft het project zich vooral gefocust op een invulling van de ERK-niveaus A1 en A2. De experts van EBCL zijn ervan overtuigd dat het ERK toepasbaar is op het Chinees in termen van communicatieve taalhandelingen, maar zij menen ook dat de unieke Chinese taaleigenschappen, en dan met name het gebruik van het karakterschrift, noodzakelijke aanpassingen aan het onderwijs en de toetsing vereisen. Naast een aanpassing van de globale descriptoren en 'can do'-statements voor wat zij noemen receptieve, productieve en interactieve spreek- en schrijfvaardigheid, is één van de belangrijkste uitkomsten van dit project een gedetailleerde invulling voor de orthografische beheersing van het Chinese schrift.

Het omvangrijke eindrapport van het project (SOAS, 2013) behelst een uitgebreide en zeer gedetailleerde opsomming en invulling van 'can do'-statements op de niveaus A1.1, A1.2, A2.1 en A2.2, ondersteund door 7 bijlagen gericht op thema’s, taalfuncties (bijvoorbeeld sociale interactie en conventies, interactie op het gebied van emoties en gevoelens, maar ook het gebruik van productieve compensatiestrategieën), verplichte en aanbevolen karakters, lexicale items voor schrijfvaardigheid en voor spreekvaardigheid. De experts benadrukken daarbij dat de door hen voorgestelde invulling niet uitputtend is. De waarde van deze lijst zit vooral in het feit dat die voor docenten als nuttige referentiebron kan fungeren voor het inrichten van een eigen lesprogramma.

Raadpleeg de projectsite van EBCL voor meer informatie.