Beoordeling en becijfering

13-5-2015

Voor het beoordelen van gespreksvaardigheid is het maken van een beoordelingsmodel heel belangrijk. Dat kost tijd. Ontwikkel het beoordelingsmodel het liefst met de sectie en voer het dan sectiebreed in, waarbij specifieke inhoudelijke criteria dan per toets kunnen worden aangepast. Deze stappen kunnen helpen bij de ontwikkeling:

Beoordelingscriteria

Bepaal welke aspecten als criteria worden gebruikt voor de beoordeling van spreek- en gespreksvaardigheid. Bijvoorbeeld:

  • Inhoud (is de opdracht volledig en succesvol uitgevoerd?)
  • Vorm:
    • Woordgebruik
    • Grammaticale correctheid, woordvolgorde
    • Uitspraak (klankrealisatie, intonatie en zinsmelodie)
  • Interactie (begrijpt de leerling de gesprekspartner en reageert hij/zij adequaat?)

Rubric

Zet de gekozen criteria in een rubric. Een rubric is een beoordelingsinstrument dat de vorm van een tabel heeft. Rijen geven de criteria weer, kolommen de niveaus, bijvoorbeeld zo:

                    Niveaus

Criteria

1 punt2 punten3 punten
Inhoud(beschrijving: wanneer 1 punt?)(beschrijving: wanneer 2 punten?)(beschrijving: wanneer 3 punten?)
Woordgebruik en grammatica   
Uitspraak   
[ … ]   

 

Het aantal criteria en niveaus ligt niet vast. Sommigen kiezen voor een omschrijving van de niveaus (bijvoorbeeld onvoldoende-voldoende-goed-uitmuntend), andere voor scorepunten. Het maximaal haalbare aantal scores kan ook per criterium verschillen. Bij het schoolexamen zijn scores sneller om te zetten in cijfers dan omschrijvingen.
Een voorbeeld van een beoordelingsrubric voor gespreksvaardigheid kunt u rechts op deze pagina downloaden.

Inhoud

Bepaal wanneer een opdracht naar behoren is uitgevoerd, ofwel welke inhoudelijke elementen terug te zien moeten zijn. Bijvoorbeeld: er moeten drie argumenten gegeven worden, er moet specifieke informatie gevraagd worden, er moet iemand of iets worden beschreven, etc. Deze elementen moeten ontleend zijn aan de feitelijke toetsopgave.

Vorm

Bepaal wanneer een prestatie voldoende is: wat moet in ieder geval goed zijn, welke fouten worden geaccepteerd? Bijvoorbeeld: welke maatwoorden of welke grammaticale vormen moeten in ieder geval correct zijn etc.

Punten en weging

Beslis welke weging u per criterium wilt toekennen. Dit is ook afhankelijk van het ERK-niveau van de toets; bij A1 en A2  is de foutentolerantie groter dan bij B1. Woordvolgorde en uitspraak kunnen minder zwaar tellen dan het feit dat een opdracht succesvol en op een begrijpelijke manier is uitgevoerd. Bepaal het aantal scorepunten dat u maximaal per criterium wilt toekennen. Vul daarna de rubric in met al deze informatie.

Het totale aantal scores moet vervolgens worden omgezet in een cijfer.

Meer weten? Lees ook hoofdstuk 7 in  Toetsen en beoordelen met het ERK