​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vaardigheidstoetsing

Domein C Gespreksvaardigheid

1-12-2014

Gespreksvaardigheid wordt in het eindexamenprogramma opgenomen in Domein C, waarin nog een onderscheid gemaakt wordt tussen de twee subdomeinen C1 en C2.

Subdomein C1: Gesprekken voeren

De kandidaat kan:

 • adequaat reageren in sociale contacten met doeltaalgebruikers;
 • informatie vragen en verstrekken;
 • uitdrukking geven aan gevoelens;
 • zaken of personen beschrijven en standpunten en argumenten verwoorden;
 • strategieën toepassen om een gesprek voortgang te doen vinden.

 

Met 'adequaat reageren in sociale contacten' wordt bedoeld dat de uitingen zowel bij de inhoud als bij de context van het gesprek passen, en dat ze aansluiten bij doel en onderwerp van het gesprek.

'Adequaat reageren in sociale contacten' houdt desnoods ook in dat de kandidaat:

 • op een juiste manier gesprekken kan beginnen en afsluiten (bijvoorbeeld: 你好, 谢谢你, 再见!);
 • op een beleefde manier mensen kan aanspreken (bijvoorbeeld: het gebruik van 您 in plaats van 你,het gebruik van uitdrukkingen als  请问您,对不起,不好意思,谢谢您);

Bij 'standpunten en argumenten verwoorden' kan gedacht worden aan:

 • een mening die een kandidaat heeft over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld met gebruik van de uitdrukkingen 我觉得,我感觉);
 • uitdrukkingen als 不行!,我不同意.

Strategieën om 'een gesprek voortgang te doen vinden' zijn bijvoorbeeld:

 • vragen om verheldering als men iets niet begrijpt, eventueel met behulp van een gebaar (bijvoorbeeld: 对不起, 我听不懂, 请您再说一遍);
 • aangeven wat je bedoelt door het aan te wijzen (请给我这个);
 • communicatie in stand houden door
  • om aandacht te vragen (请问您…);
  • te zeggen dat je iets in het gesprek niet kan volgen (对不起,我听不懂);
  • te vragen om een langzamer spreektempo (请您满一点儿说).
  • gebruik te maken van 'fillers', zoals '那,就是,'ehm';
 • de betekenis van een niet passend woord met gebaren verduidelijken;
 • redelijk gebruik maken van een overkoepelend begrip ('水果' voor '桔子');
 • een woord uit de moedertaal 'verbuitenlandsen' en om bevestiging vragen.

Subdomein C2: Spreken

De kandidaat kan verworven informatie adequaat presenteren met het oog op doel en publiek, en daarbij zaken of personen beschrijven en standpunten en argumenten verwoorden.

 

Onder 'adequaat presenteren' kan worden verstaan:

 • het in staat zijn gepast taalgebruik toe te passen bij het onderwerp en de situatie;
 • de opdracht uitvoeren zoals deze bedoeld is, en de opdracht op een aantrekkelijke wijze presenteren.

Gebruik van audiovisuele hulpmiddelen zoals PowerPoint verhogen de aantrekkelijkheid.

'Met het oog op doel en publiek' heeft betrekking op de afstemming van de presentatie op het publiek waarvoor deze is bedoeld. In de schoolse context bestaat het publiek vaak uit medeleerlingen, leraren of uitwisselingsstudenten. Ander publiek is ook denkbaar, bijvoorbeeld een groep Chinese toeristen aan wie volgens de opdracht iets over bijvoorbeeld Amsterdam verteld moet worden.

De ontwikkeling van de toets gespreksvaardigheid is een taak van de vaksectie Chinees van de school, al dan niet in een samenwerkingsverband met docenten van andere scholen. In deze sectie leest u hoe u dit kunt aanpakken.

Meer weten? Lees ook de publicatie Toetsen en beoordelen met het ERK, hoofdstukken 5, 6 en 7.