​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Aanleiding

25-11-2014

Anno 2007: een viertal scholen in Delft, Den Haag, Hilversum en Leiden ondersteund door het Platform Nieuwe Schooltalen, de vaksectie Chinees van Levende Talen en het Expertisecentrum mvt, verzoekt het ministerie van OCW Chinees toe te voegen aan de schooltalen in het Nederlandse onderwijs. Het jaar daarop krijgt SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, de opdracht om een voorstel te schrijven voor een leerplan Chinese Taal en Cultuur in het vwo. Om dat te realiseren worden twee paden bewandeld: aan de ene kant een verkennend onderzoek naar de ervaringen met het vak in enkele Europese landen, aan de andere kant het zoeken van aansluiting bij de leerplannen en examenprogramma's van de andere officiële schooltalen in Nederland. Bij het laatste hoort ook de vraag of er een koppeling mogelijk is met de competentieniveaus van het Europees Referentiekader. Het leerplanvoorstel Chinees wordt in mei 2009 aangeboden aan het ministerie van OCW.

Anno 2010: de reactie van OCW is positief. SLO krijgt de opdracht een driejarige pilot uit te voeren om na te gaan of Chinees als nieuw schoolvak levensvatbaar is in Nederland

Anno 2013: uit de positieve resultaten van de pilot vloeit een achttal adviezen aan OCW voort over de invoering van het nieuwe eindexamenvak Chinese Taal en Cultuur. De adviezen, die tevens een voorstel voor het eindexamenprogramma bevatten, worden eind oktober 2013 aan de staatssecretaris van OCW aangeboden. 

Op 11 november 2013 kondigt de staatssecretaris van OCW officieel aan dat vanaf augustus 2015 Chinese Taal en Cultuur een keuze-eindexamenvak wordt in het vwo. Het nieuwe schoolvak is geboren.