Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Examenprogramma
  • PTA

Sectorwerkstuk/Profielwerkstuk

31-7-2018

Vanaf 1 augustus 2016 is het begrip 'sector' in sectorwerkstuk in het vmbo vervangen door het begrip 'profiel'.

Het sectorwerkstuk, of in de nieuwe benaming profielwerkstuk, heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de leerling het onderwijs volgt. Het profielwerkstuk wordt alleen gemaakt door leerlingen uit de theoretische of gemengde leerweg. Voor de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte is het niet verplicht. Voor de leerlingen van GT is in de nieuwe richtlijnen voor het vmbo opgenomen dat zij minimaal 20 klokuren moeten besteden aan het profielwerkstuk over een thema van het betreffende profielvak met als beoordeling O/V/G op de cijferlijst. De beoordeling moet minimaal een V(oldoende) zijn om deel te kunnen nemen aan het CE in het eerste tijdvak van het 4e leerjaar.

Bij een profielwerkstuk kan het gaan om een vakoverstijgende thematiek die past binnen het profiel. Het onderwerp kan ook gaan over een maatschappelijk relevant thema of kan te maken hebben met de beroepswereld die bij het profiel past. Het is van belang dat de leerling kiest voor een thema waarin hij/zij in is geïnteresseerd en dat eventueel past bij een vervolgopleiding. Maar ook hobby's of favoriete vakken kunnen het startpunt zijn van de keuze voor een thema.

Het profielwerkstuk toetst kennis, inzicht en vaardigheden en kan de afronding van de vaardighedentraining vormen die vanaf de onderbouw binnen de school vorm krijgt. Het profielwerkstuk kan daarom gezien worden als een 'meesterproef'.

Een leerling kan de resultaten van een profielwerkstuk presenteren in de vorm van een artikel, een verslag, of een mondelinge presentatie. Denk aan een spreekbeurt of toelichting bij een posterpresentatie. Een computerpresentatie is ook een optie. Die kan plaatsvinden in de vorm van het ontwerpen van een website of een presentatie met behulp van PowerPoint of Prezi. Tastbare werkstukken in de vorm van een maquette of prototype zijn weer een andere mogelijkheid om te laten zien wat een profielwerkstuk heeft opgeleverd.

Sommige scholen spreken liever over het profielonderzoek in plaats van het profielwerkstuk omdat 'werkstuk' te veel zou verwijzen naar de schriftelijke vorm.