Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Examenprogramma
  • PTA

Inleiding

24-9-2018

In 2007 zijn de toenmalige examenprogramma's van het vmbo geglobaliseerd. De gedetailleerde eindtermen werden vervangen door globale eindtermomschrijvingen met als doel scholen meer ruimte te bieden voor eigen invulling van (ten minste een deel) van het examen. Onderdeel van deze globaliseringsslag was het ontwikkelen van zogenaamde handreikingen voor het schoolexamen, waarin suggesties staan voor de inrichting van het schoolexamendeel in het examen. Omdat de handreiking voor het schoolexamen biologie inmiddels wat verouderd en niet gedigitaliseerd is, is besloten een nieuwe editie te ontwikkelen. Het examenprogramma blijft onverkort van kracht.

 

Het examenprogramma voor biologie vmbo wordt beschreven in drie delen:

  1. voor het centraal examen (CE) een landelijk examenprogramma in globale eindtermen;
  2. voor het CE een syllabus voor iedere leerweg met daarin de eindtermen voor het centraal eindexamen met een toelichting op die onderdelen waar onduidelijkheid over kan bestaan. Op basis van deze syllabus worden de opdrachten voor het eindexamen gemaakt;
  3. voor het schoolexamen (SE) een handreiking met daarin een aantal mogelijkheden die de school heeft voor de invulling van de exameneenheden die met het schoolexamen afgesloten worden.

Het examenprogramma en de syllabus voor biologie vmbo is te vinden op de website Examenblad.nl.

 

De handreiking is van toepassing op het schoolexamen. In de handreiking worden de mogelijkheden aangegeven voor het schoolexamen. Voor het schoolexamen gelden de eisen zoals geformuleerd in de geglobaliseerde eindtermen. Alle exameneenheden van het centraal examen mogen ook in het schoolexamen getoetst worden. Dat behoeft niet op dezelfde wijze te gebeuren als op het centraal examen en kan op een op het schoolexamen toegesneden wijze worden uitgewerkt. In de uitvoering, toetsing en beoordeling kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden de inhoud altijd in combinatie met vakvaardigheden te examnieren.