Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Examenprogramma
  • PTA

Praktische opdrachten nader beschouwd

31-7-2018

​​​​​De praktische opdrachten zijn bij uitstek geschikt om vaardigheden en inhouden te laten samenvallen in betekenisvolle opdrachten voor leerlingen. In de toetsing wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken  naar vaardigheden en inhouden.​

In de opdrachten kunnen onderwerpen vanuit één op meerdere exameneenheden worden aangekaart én afgesloten (summatief). In een summatieve toets leveren leerlingen het bewijs dat zij het betreffende onderdeel in voldoende mate beheersen. Bij deze vorm van toetsen staan de bewijs- en selectiefuncties centraal.

Bij vaardigheden gaat het om de ontwikkeling die leerlingen doormaken. Het beoordelen van een vaardigheid kan daarom niet meer zijn dan een 'tussenmeting' (formatief). Een formatieve toets heeft als doel leerlingen en docenten inzicht te verschaffen in de vorderingen. Het geven van feedback aan leerlingen staat hierbij centraal.

Bij het opstellen van criteria voor de beoordeling moet rekening worden gehouden met de fase waarin leerlingen zich bevinden: aan het eind van leerjaar 4 mogen meer en hogere eisen gesteld worden aan bijvoorbeeld de vaardigheid onderzoeken, dan aan het begin van leerjaar 3. Uitgangspunt daarbij is wel dat leerlingen in de lessen de gelegenheid krijgen te oefenen met de vaardigheid en dat zij zich daarin kunnen ontwikkelen .

Onderwerpen

Vanzelfsprekend werken leerlingen aan het ontwikkelen van vaardigheden vanuit de inhoud van het vak.

Hiervoor komen alle eindtermen van biologie K4 t/m K13 en V1 en V2 in aanmerking.  

Een aantal onderwerpen móet en een aantal onderwerpen mág op het schoolexamen voorkomen. Ook zijn er verschillende tussen de leerwegen. Zie daarvoor het examenprogramma.