Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Examenprogramma
  • PTA

Weging in het PTA

31-7-2018

Elke school is gehouden aan het opstellen van een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA staat op welke activiteiten leerlingen beoordeeld worden in leerjaar 3 en 4 van het vmbo, op welke momenten dit moet gebeuren en op welke wijze de verschillende activiteiten worden gewogen in de berekening van het eindresultaat van het schoolexamen. Een school is vrij om het PTA naar eigen goeddunken in te richten. Indien de school zorgt voor een mix van activiteiten, geeft dat de leerlingen de gelegenheid om, naast (re)productie van kennis, een scala aan vaardigheden te tonen.

Het PTA is de neerslag van de opvattingen van de vaksectie biologie over de inrichting van het schoolexamen. De sectie kan de ruimte die het schoolexamen biedt op velerlei wijzen benutten. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een inrichting, waarin practica en praktische opdrachten de leidende examenvormen zijn. Met deze keuze krijgt het vak een eigen profiel. Door vooraf weloverwogen keuzes te maken, deze keuzes vast te leggen en te borgen wordt tegemoet gekomen aan de kwaliteitszorg voor het schoolexamen.

In onderstaand schema laten we zien dat in een activiteit een aantal elementen beoordeeld kunnen worden. Dit is afhankelijk van het type activiteit. In een schriftelijke toets ligt het accent voornamelijk op het (re)produceren van kennis, in een practicum of praktische opdracht is het mogelijk kenniselementen te koppelen aan vaardigheden. De opsomming is niet uitputtend.

Type activiteitElementen
Schriftelijke toets

Inhoud

Informatie verwerken taalvaardigheden

Practicum

Inhoud 

Plannen van werk 

Systematisch werken 

Nauwkeurig werken 

Samenwerken verslagleggen

Presenteren

Praktische opdracht

Inhoud

Onderzoeksvraag formuleren

Plannen van werk

Onderzoeken

gegevens verwerven

Concluderen 

Presenteren

 

Als duidelijk is, welke elementen bij de beoordeling betrokken gaan worden, gaat het in deze situatie om de balans. Het schoolexamen biedt ruimte om de balans te vinden die past bij de opvattingen van de sectie en de visie van de school. Daarbij moet recht gedaan worden aan het type activiteit. Wanneer in een practicum voor leerlingen allerlei vaardigheden worden getoetst om tot een eindresultaat te komen (bijvoorbeeld een schriftelijke rapportage), dan is het belangrijk dat in de eindbeoordeling niet alleen het eindresultaat telt, maar dat ook wordt betrokken hóe tot het resultaat is gekomen. Met andere woorden: ieder toetselement moet worden meegenomen in de beoordeling. Als bij de beoordeling van een schriftelijke toets een te sterke nadruk wordt gelegd op de taalvaardigheid van leerlingen, dan komt de beoordeling niet tegemoet aan het specifieke kenmerk van deze activiteit.