Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Examenprogramma
  • PTA

Het schrijven van een PTA

31-7-2018

In het PTA ​moeten de volgende punten zijn uitgewerkt:

PTA - naam vak - ​                                  Leerweg: ​                                                            
​1​2​3​4​5​6
PeriodeEindtermen*
Wat moet je kennen/kunnen                

Inhoud onderwijsprogramma

Wat ga je hiervoor doen?

Toetsvorm

Herkansing

ja/nee

Weging
7. Berekening cijfer schoolexamen​ ​ ​ ​ ​ ​

* Kopieer eventueel de eindtermen uit het examenprogramma (zie hiervoor de pagina Centraal examen en/of de pagina Schoolexamen).

Toelichting

1. Periode

Hier staat aangegeven wanneer een toets wordt afgenomen. Een school kan besluiten om bijvoorbeeld in de examenklas drie of vier toetsperioden te reserveren.

2. Eindtermen

Een schoolexamentoets mag alleen betrekking hebben op leerstof die in het PTA is vermeld. In het PTA wordt verwezen naar de nummering van de eindtermen. Zo is eenvoudig te controleren of alle eindtermen, die volgens het examenprogramma getoetst moeten worden in het SE, ook inderdaad in het PTA zijn opgenomen.

3. Inhoud onderwijsprogramma

Het is belangrijk de inhoud van het schoolexamen duidelijk te beschrijven. Daaruit kunnen de leerlingen afleiden welke leerstof of opdracht aan de orde is.

4. Toetsvorm

Wordt de toets mondeling of schriftelijk afgenomen, is er sprake van een praktische opdracht (of een variant daarop)? Indien mogelijk ook aangeven (in minuten) hoeveel tijd de leerling heeft voor het maken van een toets of opdracht.

5. Herkansing

De herkansingsregeling kan ook in het algemene, voor alle leerlingen geldende deel van het examenreglement worden opgenomen. Bijvoorbeeld: '3 keer per jaar mag je 2 toetsen herkansen'. Als toetsen niet herkansbaar zijn moet dat in het PTA duidelijk worden vermeld.

6. Weging

Hier wordt aangegeven hoe zwaar elke toets meeweegt voor de berekening van het eindcijfer (van het schoolexamen).

7. Berekening cijfer schoolexamen

Er zijn geen voorschriften met betrekking tot de weging van de toetsen. De sectie kan hierover zelf beslissen.