Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Examenprogramma
 • PTA

Het PTA

24-9-2018

Update: checklist VO-raad inz. PTA 2019-2020

Het eindexamen biologie bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Met deze examens wordt vastgesteld of alle doelen van het vak behaald zijn. Het diplomacijfer voor biologie wordt bepaald door het schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE) die beide voor biologie meetellen.

Voor het schoolexamen biologie stelt de school jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast voor een cohort leerlingen (leerjaar 3 en 4). Daarin staat alle belangrijke informatie over de toetsen die voor het betreffende vak als onderdeel van het SE worden afgenomen. Het examenreglement en het PTA worden vóór 1 oktober verstrekt aan de examenkandidaten en de inspectie. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de examens en maakt hierbij gebruik van het Toezichtkader.

 

De suggesties en adviezen op deze website hebben geen voorschrijvend karakter. Een school heeft veel vrijheid waar het de inrichting van het schoolexamen betreft. Van de school wordt evenwel wel verwacht dat zij de door de vaksectie biologie gemaakte keuzes kan verantwoorden. Hier leest u hoe u tot een goed doordacht PTA voor biologie kunt komen.

 

De docenten van de vaksectie zijn op uitvoerend niveau verantwoordelijk voor het schoolexamen. Zij zorgen ervoor  dat de toetsen overeenkomen met het PTA en dat de toetsen betrouwbaar en
valide zijn. Toetsen zijn betrouwbaar als een leerling bij hertoetsing dezelfde scores zou halen. Van valide toetsen is sprake als de toets meet wat ze zegt te meten.

 

Nut en noodzaak van het PTA

​​​Het PTA heeft twee functies. In de eerste plaats is het een document om kandidaten, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud, vorm, weging en dergelijke​ van het schoolexamen.
In de tweede plaats verantwoordt de school met het PTA de inrichting van het schoolexamen aan de Inspectie.
Het PTA dient voor alle partijen zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.

 

Opzet en indeling van het PTA

Het PTA vermeldt in elk geval:

 1. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst en wanneer;
 2. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen;
 3. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden;
 4. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen herkansing van het schoolexamen plaatshebben;
 5. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.

Het PTA kan gezien worden als het contract van de school met de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Veranderingen aanbrengen is altijd mogelijk, maar met inachtneming van de daarvoor opgestelde regels. In principe mogen er, als een PTA is vastgesteld, in het lopende schooljaar of de periode waarin examen wordt gedaan, geen wijzigingen in worden aangebracht. Dit geldt evenzeer als het PTA betrekking heeft op twee (of meer) jaren: geen nieuwe methode, geen andere toetsen, geen andere onderwerpen, geen andere weging.