Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Toetsmatrijs

13-7-2015

​​​​​​​​​​Een toetsmatrijs is een hulpmiddel voor het construeren en analyseren van toetsen. Het geeft een overzicht van wat er gevraagd wordt qua inhoud en/of qua gedrag (handelingen) van de leerlingen. Het stelt de constructeurs in staat om gericht opgaven te maken of te selecteren om een toets een goede afspiegeling te laten zijn van de te toetsen kennis en vaardigheden.

Eenvoudige toets​matrijs

Toetsmatrijzen hebben de gedaante van een tabel of een matrix. De eenvoudigste heeft een rij voor elke vraag. De kolommen zijn dan voor de leerstofonderdelen (hoofdstukken/paragrafen). Door onderaan een rij te maken met de gewenste verdeling, kan de gerealiseerde verdeling er makkelijk mee vergeleken worden. Zo'n eenvoudige toetsmatrijs geeft dus alleen inzicht in de dekking van de leerstof.

Uitbre​iden

De eenvoudige matrijs kan uitgebreid worden door ook bij elke vraag aan te geven wat er van de leerlingen verwacht wordt. Gaat het om kennis ophalen uit het geheugen, om begrip of toepassing? Hiervoor zijn verschillende indelingen die alle te gebruiken zijn (zie handelingswerkwoorden).

Ook kan aangegeven worden of het een open of een gesloten vraag betreft. Bijvoorbeeld als er een bepaalde verhouding open/gesloten nagestreefd wordt.

In het voorbeeld (toetsmatrijs biologie) is dat gedaan voor een fictieve toets. Er zijn kolommen voor vraagvorm (open/gesloten), gedrag (OBIT-categorieën) en leerstof.

Kru​istabel

Als er een kruistabel gemaakt wordt met in de rijen de leerstof en in de kolommen de gedragscategorieën, ontstaat er een overzicht van leerstof en bijbehorend gedrag. Als er over een toetsmatrijs gesproken wordt, is dit meestal wat er bedoeld wordt, zoals in dit voorbeeld (algemene toetsmatrijs)​.

Ook hier kunnen randtotalen weer helpen om te zien of de gerealiseerde samenstelling van de toets overeenkomt met de gewenste.

In het voorbeeld (toetsmatrijs biologie) is zo'n kruistabel rechtsboven opgenomen. Deze wordt automatisch gevuld als de grote matrijs ingevuld wordt.

Leeg exe​mplaar

Er is ook een leeg exe​mplaar​ van de toetsmatrijs te downloaden voor eigen gebruik.