Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Toelichting bij de eindtermen

30-4-2015

Stramien​​

De eindtermen zijn geformuleerd volgens een vast stramien: zie hieronder.

 

Handeling​swerkwoorden

In het examenprogramma worden drie beheersingsniveaus onderscheiden, die gekarakteriseerd worden met de werkwoorden benoemen, verklaren en beargumenteren. Deze zijn elk verder uitgewerkt in handelingswerkwoorden die gebruikt zijn in de specificaties in de syllabus. Bij de uitwerking in de handreiking is deze niveau-indeling overgenomen.

Beheersingsniveau​Bijbehorende handelingswerkwoorden
Benoemen​benoemen; beschrijven/omschrijven wat; herkennen; weergeven
Verklarenverklaren; beschrijven/omschrijven hoe; toelichten; uitleggen; verschillen
(be)noemen; verbanden beschrijven; onderscheiden; afleiden; relaties beschrijven
Beargumenteren (be)argumenteren; keuze maken; relaties leggen; redeneringen hanteren; hypothese opstellen; conclusie trekken

 ​Meer over deze en andere indelingen van handelingswerkwoorden vindt u bij contextgebieden bij de eindtermen.​​

Contextgebieden

In elke eindterm is ook aangegeven in welk(e) contextgebied(en) de concepten gebruikt moeten kunnen worden. Die contextgebieden zijn beschreven door de gezamenlijke vernieuwingscommissies voor biologie, natuurkunde, scheikunde en NLT. Ze zijn beschreven bij contextgebieden bij de eindtermen.